Новини

За реални действия в подкрепа на животните и природата

Каузата за защита на природата събра съмишлениците ни в края на годината на поредно тематично събитие в клуб-офиса на ПП „Продължаваме промяната“.

Трудът на колегите ни Цветелина Заркин /Народен представител от 48-ото Народно събрание на РБ/ и Мирослава Петрова /Народен представител от 47-ото Народно събрание на РБ/ по институционализирането на звено за противодействие на престъпленията срещу околната среда, дивата природа и животните е пред своето успешно финализиране!

Адв. Емилия Тончева, член на работната група, експерт и съмишленик по темата, представи целите и планирания обхват на въздействие на новата дългоочакваната структура и се включи в обсъждането на важността на каузата.

Вижте повече тук:

Присъстващите бяха запознати с резултатите от работата на сформираната на 27.06.2022 г. от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков Междуведомствена работна група. Тя имаше за задача да изготви предложение за структуриране на бъдещото Специализирано звено „Престъпления против околната среда, дивата природа и животните“ и да предложи механизъм за взаимодействие между компетентните институции – Министерство на вътрешните работи /МВР/; Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Министерство на земеделието /МЗ/.

Създаването на Специализираното звено в системата на МВР е в пряка връзка с изпълнението на препоръката на Съвета на ЕС по прилагането на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на околната среда чрез наказателно право. Срокът, който е определен на Р България – за отстраняване на нередностите при прилагане на Директива 2008/99/ЕО, е изтекъл още през 2019 г. и в случай, че Специализираното звено не бъде създадено – срещу Република България могат да бъдат започнати наказателни процедури за неизпълнение на Директива 2008/99/ЕО.

Работната група, създадена по време на кабинета „Петков“ с участието на експерти и служители на компетентните ведомства, предложи на министъра на вътрешните работи в Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ да бъде създаден самостоятелен, специализиран, оперативно-издирвателен сектор/отдел „Престъпления против околната среда, дивата природа и животните“ с предмет на дейност – противодействие на престъпленията от Наказателния кодекс, които засягат околната среда, дивата природа и животните и по този начин създават заплаха и за човешкото здраве.

Разработен е и проект на СПОРАЗУМЕНИЕ и МЕХАНИЗЪМ за взаимодействие между МВР, МОСВ и МЗ, които предстои да бъдат утвърдени, чрез подписването им от министрите на трите ведомства. С подписването на СПОРАЗУМЕНИЕТО ще бъдат създадени благоприятни условия за подобряване на координацията и ефикасността при взаимодействието между органите на страните по споразумението, а МЕХАНИЗМЪТ за превенция, контрол и административно-наказателна дейност (който представлява неразделна част от СПОРАЗУМЕНИЕТО), цели въвеждането на общ „протокол за действие“, който да улесни координацията и взаимодействието между компетентните органи. Двата документа са рамкови; не създават нови права и/или задължения за отделните органи и/или институции – предвидено е, че взаимодействието между органите на МВР, МОСВ и МЗ се осъществява при спазване на принципа на самостоятелност и в изпълнение на определените им от съответните нормативни актове задачи и дейности.

Адв. Емилия Тончева обърна специално внимание на факта, че към настоящия момент работна линия „Екология“ в сектор „Индустрия и търговия“ към отдел „Икономическа полиция“ – ГДНП на МВР се обезпечава само от един служител, който е определен и за национален експерт по приоритетната област на ЕС “Престъпления срещу околната среда”. Също така, в ДОКЛАД от Осмия кръг на взаимни оценки на държавите членки (GENVAL) – „Практическо изпълнение и функциониране на европейските политики за предотвратяване на престъпленията против околната среда и борбата с тях“ е отчетено като пропуск, че България не разполага със структура в полицията, ангажирана с противодействието на престъпления срещу околната среда.

От ПП „Продължаваме промяната“ считаме, че създаването на специализирано звено за противодействие на престъпления против околната среда и дивата природа следва да е елемент от политиката за защита на околната среда, чрез наказателно право.

В чл. 15 от КОНСТИТУЦИЯТА е записано, че Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. Този императив се отнася до всички дейности и до всички форми на собственост (бел.: Решение № 12/2013 г. на КС на Р България, постановено по к.д. № 9/2013 г.). На тази основа е изграден и чл. 55 от КОНСТИТУЦИЯТА, закрепващ основното право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда – в съответствие с установените стандарти и нормативи, както и задължението им да опазват околната среда.

Визираните по-горе „основни права и свободи“ – гарантирани от Конституцията, са намерили своя израз и проявление и в редица законови и подзаконови нормативни актове, които детайлизират както обектите и предмета на опазване, така и правата и задълженията на гражданите, и тези на Държавата. В Закона за защитените територии /ЗЗТ/ са дефинирани категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване. Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние, и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. Съгласно Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ управлението, опазването и контролът на компонентите на околната среда и факторите, въздействащи върху тях, се извършват по ред, определен от ЗООС и от специалните закони за компонентите и факторите на околната среда (бел.: чл. 6 от ЗООС).

Действащата нормативната уредба определя, че между МВР, МОСВ и МЗ трябва да има координация и взаимодействие при опазването на околната среда, дивата природа и животните. Тази подход е залегнал в „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТРОВИ В ДИВАТА ПРИРОДА 2021 – 2030 г.“, утвърден със Заповед № РД-795/02.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите г-н Асен Личев.

Фотография: Емилия Тончева

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички