Ние от Коалиция „Продължаваме Промяната“ се грижим за сигурността на Вашите лични данни съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Ценим високо доверието и готовността Ви да продължим промяната заедно!

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани в различен обем в зависимост от целите, за които са предоставени. Настоящата политика за поверителност се отнася за информацията, която предоставяте във връзка с:

 • осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни;
 • заявено желание за получаване на актуална информация за дейността на Коалиция „Продължаваме Промяната“;
 • заявено желание да се включите като доброволец в подкрепа на Коалиция „Продължаваме Промяната“;
 • регистрация на кандидати за изборни длъжности, членове на избирателни комисии, застъпници и представители;
 • подаване на кандидатура за включване в листите в качеството на кандидат за народен представител и оценка на Вашата пригодност;
 • отчитане на дарения, съгласно Глава единадесета от Изборния кодекс;

други законово разрешени хипотези на обработване на лични данни.

 

Данни за контакт с администратор на лични данни

Членовете на коалиция „Продължаваме Промяната“ действат като съвместни администратори („Администраторите“) на лични данни и отговарят солидарно за тяхната защита и поверителност по силата на GDPR.

Към настоящия момент в състава на коалиция „Продължаваме Промяната“ влизат следните политически партии: (i) политическа партия „Волт“, регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 36/2018 г., БУЛСТАТ 177298838, (ii) политическа партия „Средна европейска класа“, регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 9446/2007 г., БУЛСТАТ 175335476; (iii) политическа партия „Продължаваме Промяната“, регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 34/2022 г., БУЛСТАТ 180790664.

За да се свържете с Администраторите във връзка с обработването на Ваши данни, съгласно настоящата Политика, Ви молим да използвате следния имейл адрес: [email protected]

Молим Ви да имате предвид, че нито един от членовете на коалиция „Продължаваме Промяната“ няма да обработва данните Ви в лично качество, освен ако не сте се съгласили изрично с това по друг повод.

 

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

Обработваме само онези лични данни, които са необходими за посочените в настоящата Политика цели, а именно:

1. За осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни (Политика за Бисквитки)

С цел информационна сигурност и осигуряване на нормалното използване на нашата интернет страница и на основание легитимен интерес, използваме функционални бисквитки. Ако ни предоставите своето съгласие, ще обработим и данни, събрани от аналитични и други бисквитки – съгласно посоченото в нашата Политика за бисквитки, с която Ви молим да се запознаете преди да започнете да използвате интернет страницата ни.

При всяко посещение на интернет страницата, автоматично се регистрира IP адреса, който използвате за достъп, както и друга информация за като посетени подстраници, дата и час на посещението, версия на браузъра Ви и на операционната система на устройството, чрез което посещавате нашата страница.

2. При заявено желание за получаване на актуална информация за дейността на Коалиция „Продължаваме промяната“:

Ако сте се съгласили да получавате актуални новини и информация във връзка с дейността на Коалиция „Продължаваме Промяната“, ще използваме посочените от Вас данни за контакт, за да Ви изпращаме нашия бюлетин или други полезни материали.

Също така, когато ни пишете през интернет страницата ни, по имейл, чат платформа или по друг начин, ще обработим Вашите данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
Обработваме следните лични данни

 • Три имена;
 • Постоянен или настоящ адрес;
 • Телефон за връзка, имейл и други данни за контакт, които решите да споделите с нас.

3. За регистрирането Ви като доброволец в подкрепа на Коалиция „Продължаваме Промяната“:

 • Две имена;
 • Данни за готовност да се включите като доброволец – държава и град по местоживеене, предпочитания за начин, по който да се включите в Промяната, професия и образование, разполагаемо време и мотивация за участие;
 • Данни за контакт – имейл и телефон за връзка с Вас, както и други данни, които предоставите по собствено желание (например, линк към профил в социалните мрежи);
 • Други данни, които решите да ни споделите доброволно.

4.При подаване на кандидатура за включване в листите в качеството на кандидат за народен представител и извършване на оценка на Вашата пригодност:

Ако искате да заявите готовността си да бъдете кандидат за народен представител от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“, ще Ви помолим да ни предоставите Ваши лични данни, които ще ни помогнат да определим дали отговаряте на законовите изисквания за това, както и да оценим Вашата репутация, професионални умения и морални качества. Коалиция „Продължаваме Промяната“ се стреми да привлича и работи с професионалисти от различни сфери и представители от всички географски райони на страната. За нас е изключително важно нашите кандидати да се ползват с добро име в обществото, да притежават професионален и личен интегритет и да споделят нашите принципи, цели и идеи за развитие на България.
С попълване на регистрационната форма и поставяне на изрична отметка за съгласие, Вие предоставяте своето одобрение да обработим следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: три имена, единен граждански номер (ЕГН), гражданство;
 • Данни за квалификации: образование, професия и притежавани квалификации и умения;
 • Данни за произход и регистрация в многомандатни изборни райони: място на раждане, постоянен и настоящ адрес, област, за която желаете да бъдете посочен в кандидатска листа;
 • Данни за извършени престъпления или административни нарушения;
 • Данни за оценка на репутация и морални качества: данни от профили в социални и други онлайн мрежи като Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и др., както и налични публикации в онлайн медии и резултати в онлайн търсачки;
 • Данни за контакт: имейл и телефон за връзка с Вас;
 • Други данни, които решите да ни споделите доброволно.

Лични данни в по-голям обем събираме само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това. Препоръчваме Ви да не разкривате чувствителна лична информация като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и други.
Данните от Вашите профили в социални мрежи, както и от онлайн публикации и резултати за Вас в различни търсачки, ще бъдат обработени от нашия екип въз основа на Вашето изрично съгласие и с цел извършване на оценка на доброто Ви име в обществото, както и дали отговаряте на нашата визия, цели и идеи за развитие на България.
Въз основа на горепосочените лични данни, коалиция „Продължаваме Промяната“ ще вземе решение дали да Ви предложи официално да станете част от екипа на промяната и да се включите като наш кандидат за народен представител на предстоящите на 02.10.2022 г. избори.

5. За целите на регистрирането Ви като кандидат за народен представител в кандидатските листи на Коалиция „Продължаваме Промяната“ на основание чл. 156 и сл. от Изборния кодекс се обработват следните данни:

За да може Коалиция „Продължаваме Промяната“ да регистрира своя кандидатска листа с кандидати за народни представители във връзка с изборите на народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., и на основание чл. 156 и сл. от ИК, трябва да представим списък със следните лични данни на кандидатите ни:

 • Идентификационни данни: три имена, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен (или настоящ) адрес на физически лица, навършили 21 години – кандидати за народни представители; и 
 • Други данни, изискуеми съгласно заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран като такъв и че отговаря на условията по чл. 244 ИК, и чл. 65, ал. 1 от Конституцията; 

Тези данни ще бъдат подадени в Централната избирателна комисия („ЦИК“) и в Районните избирателни комисии („РИК“) и ще бъдат обработени от ЦИК и от съответната РИК, както е предвидено в Решение № 1230-НС от 11.08.2022 г.

6. За целите на регистрирането Ви като член на секционна избирателна Комисия се обработват следните данни:

 • Три имена;
 • Единен граждански номер (ЕГН);
 • Степен на образование и специалност;
 • Постоянен или настоящ адрес;
 • Телефон, имейл адрес и/или други данни за контакт, които ни предоставите.

Така предоставяните данни са изискуеми, съгласно чл. 91, ал. 8, т. 1 от ИК и се използват за предлагането Ви като член на секционна избирателна комисия от квотата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, както и за осъществяване на връзка с Вас.

7. За целите на регистрирането Ви като застъпник и като представител в рамките на изборния ден се обработват следните данни:

 • Три имена;
 • Единен граждански номер (ЕГН);
 • Други данни от документ за самоличност, които могат да бъдат изискуеми, съгласно подаваните от партиите и коалициите заявления по образец;
 • Телефон, имейл адрес и/или други данни за контакт;
 • Друга информация, която решите да ни споделите доброволно.

8. За целите на отчитане на дарения, съгласно Глава единадесета от Изборния кодекс:
Ако сте се съгласили да получавате актуални новини и информация във връзка с дейността на Коалиция „Продължаваме Промяната“, ще използваме посочените от Вас данни за контакт, за да Ви изпращаме нашия бюлетин или други полезни материали. 

 • при дарения по банков път: Вашите три имена, ЕГН, номер на банкова сметка
 • при дарения на стойност над 710 лв. – данни съгласно образец на декларация на Сметната палата, както следва: три имена, ЕГН, данни за документ за самоличност, постоянен адрес;
 • цел, вид и размер на дарението;
 • имейл адрес за контакт с Вас, в случай че е необходимо да се свържем с Вас във връзка с попълването на изискуемите по закон декларации;

Молим Ви да имате предвид, че имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения подлежат на публикуване в единен публичен регистър, поддържан от Сметката палата на основание чл. 171, ал. 2, т. 5 от ИК.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраним Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за изпълнението им срок 

Данни на дарители се съхраняват за сроковете съгласно Изборния кодекс, Закон за политическите партии и до 5 години от изготвянето на съответните счетоводни документи по Закон за счетоводството.

Дани във връзка с осъществена кореспонденция и запитвания ще запазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване, и за до 6 месеца след това, след което ще изтрием Вашата информация.

Лични данни на доброволци ще запазим за срок не по-дълъг от 1 година от последния контакт, осъществен с Вас, или до оттегляне на съгласието за обработване – което обстоятелство настъпи по-рано.

При възникване на необходимост – например правен спор и легитимен интерес за Коалиция „Продължаваме Промяната“ да защити правата си, е възможно да обработваме лични данни за по-дълъг срок. Във всеки случай личните Ви данни ще бъдат унищожени след отпадане на необходимостта от тяхното обработване.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Данните на лицата, които подкрепят регистрацията на Коалиция „Продължаваме Промяната“ на изборите, на нашите кандидати за народни представители, кандидати за заемане на други изборни длъжности или за назначаване в комисии, застъпници и представители ще предадем на електронен и хартиен носител в ЦИК и съответната РИК. ЦИК и РИК могат да споделят тези данни с други държавни и общински органи (напр. НАП, Сметната палата, ГРАО, общинската администрация).

Длъжни сме да предоставим на Сметната палата и данните за нашите дарители, както и на регистрирани одитори, счетоводители и контролни органи.

Данните на доброволци ще обработваме само с цел организиране на доброволческата дейност.

Съгласно политиките на Google Inc., данните, попълнени в Google документи, не се споделят с трети лица и не се използват за реклама. Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.

Молим Ви да имате предвид, че всички наши сътрудници и доброволци са обвързани със задължения за защита на информацията и за запазване ѝ като поверителна.

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Какви са Вашите права? 

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като се свържете с нас на посочените данни за контакт. 

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: [email protected] и/или друг надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни. 

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе данни за контакт. 

Промени в настоящата Политика 

Когато правим несъществени промени в Политиката ни за защита на личните данни, ще публикуваме актуализираната версия на нашата интернет страница с посочване на датата, от която започва да се прилага занапред. Считано от тази дата обработването на Вашите лични данни, ще се извършва съгласно правилата в тази версия.

Когато извършваме съществени промени в правилата и начините за обработване на Вашите лични данни, ще Ви уведомим предварително като Ви изпратим актуализираната версия на Политиката за защита на личните данни, доколкото разполагаме с Вашите данни за контакт и имаме право да ги използваме за тази цел. Също така ще публикуваме нарочно уведомление на нашата интернет страница.

 

Благодарим Ви, че Продължаваме Промяната заедно!