Нужна е смяна на състава на Комисия за защита на конкуренцията

Държавните органи и институции са създадени, за да работят и да служат ефективно на гражданите. В България обаче често се повдига въпросът, дали регулаторните органи не са политически зависими. Бързината и ефективността на тяхната работа се определят от гражданите като крайно незадоволителни, а за голяма част от населението подобни институции се възприемат просто като държавни хранилки.

Един от приоритетите на „Продължаваме Промяната” е да реформира неработещите държавни структури и органи, така че в тях да работят компетентни и независими хора, които да изпълняват задълженията си по съвест и според закона. Една от структурите, нуждаещи се от реформа и смяна на състава, тъй като се е провалила в очите на обществото и бизнеса, е Комисията за защита на конкуренцията.

КЗК е специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Комисията трябва да разследва случаи и да установява, дали са извършени нарушения на свободната конкуренция. При възлагането на обществени поръчки или концесии, комисията е органът, който се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения и действия на възложители или концеденти.

Макар по определение КЗК да е независим държавен орган, специализиран в горепосочените дейности, през последните години, обществото става свидетел на обратното. Знаков случай, свързан с работата на комисията, в който проличава политическа зависимост, беше сделката между “Eврохолд” и “ЧЕЗ”. Комисията първоначално забранява сделката между двете дружества, а впоследствие след изтекъл разговор, от който се чуват нареждания от бившия премиер Бойко Борисов, КЗК променя рязко позицията си и заявява, че сделката не е заплаха за конкуренцията.

В случая притеснителна е не само смяната на позицията в следствие на възникналия скандал, но и самата реплика на бившия министър-председател „Раздуйте това, че вкарах КФН (Комисията за финансов надзор) по „Еврохолд“, на тоя да му размажа физиономията, че не се съобразява с мене, това е много важно.“ В продължение на скандала, Борисов дори дава пример за добре свършена работа, като говори така, сякаш той е член от състава на КЗК. Друг скандален случай е придобиването на „Нова броудкастинг груп“ и съмнителните обстоятелства около сделката.

Въпреки, че мандатът на настоящия състав на Комисията за защита на конкуренцията трябва да е отдавна изтекъл, самата КЗК е предложила удължаване на същия. Предложението е било одобрено от предишния парламент, с което още веднъж проличават връзките между настоящите членове на КЗК и бившите управляващи.

Неефективните резултати, които настоящият състав показва, както и цялостната липса на контрол в сферата,  уронват репутацията на България пред чуждестранни инвеститори. Това налага спешната необходимост от смяна на състава. „Продължаваме Промяната” предлага връщане на мандата от 5 години, за да не ставаме свидетли на „вкопчване във властта”. В момента мандатът на комисията е 7 години, а резултатите, които показват настоящите членове, са незадоволителни. Много от заседанията дори не са се провеждали заради отсъствия на председател и заместник-председател. С оглед на това, „Продългаваме промяната” предлага разширяване на председателския екип до един председател и двама заместник-председатели, а изискването за професионален стаж ще бъде увеличено от 5 на 7 години, тъй като именно професионалните характеристики са от ключово значение, за да заработят институции като тази в полза на обществото, като осигуряват отворена и конкурентна среда за бизнеса и сигурност за потребителите.

Днес, на първо четене в Народно събрание измененията се приеха. Следва разглеждане в комисия и второ четене в зала преди промените окончателно да влязат в сила.