Грижата за българските граждани остава в основата на нашата политика

Електронни досиета и рецепти, повече клинични пътеки, повече средства за медицински дейности, по-високи заплати за лекари и специалисти, край на недостига на направления, повече средства за профилактични прегледи и масирани инвестиции в майчино и детско здраве. Обещахме по-добра грижа за българското население и въпреки кризите работим денонощно да спазим това обещание.

С подписването на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД) започва промяната на здравната система. През 2022 година ще се влеят 604 млн. лв. Повече средства в полза на пациентите и лекарите.

Постигнати приоритети в НРД 2022 са в следните направления:

1. Профилактика и превенция с рекордно увеличение с цел ранна диагностика, намалена хоспитализация и понижаване нивото на смъртност.
Пациентите ще имат 77% повече изследвания. Разширяваме дейностите на профилактичните прегледи и елиминираме хроничният недостиг на направления.

2. Електронното досие и електронната рецепта са факт. От м. август всеки български гражданин ще може да провери резултатите от прегледи, изследвания и предписаните му лекарства електронно.

3. Линейките ще виждат в реално време свободните легла в болниците и няма да обикалят в търсене на места, губейки животоспасяващо време.

4. Детското и майчино здравеопазване получават най-същественото увеличение.

5. Основните заплати на лекари, медицински сестри и санитари се покачват респективно до 2 000 лв., 1 500 лв. и 910 лв.

6. Коригираме неравенството в заплащането на различните медицински специалисти на ниво болница, чрез въвеждане на максимално съотношение 1 към 20 във възнагражденето на различните нива.

7. Стига излишен престой в болницата! Като покачваме стойността на пътеките намаляваме стимулите на свръх хоспитализация и прекомерните медицински дейности.

Министърът на здравеопазването Асена Сербезова заяви пред журналисти, че това е първата крачка към така очакваната реформа в сектора. Промените заложени в НРД 2022 са от ключово значение за преодоляване недостига на кадри в здравната система. Именно нуждата от непрекъснато повишаване стандарта на работещите в здравния сектор, както и подобряване условията на труд са предпоставката за покачествено здравеопазване. Но не само.

Фокусът на заложените промени остава върху българските граждани и здравните специалисти. Ето какво включват заложените промени:

Профилактика и превенция

Неслучайно превенцията е на първо място като добра практика във всички развити страни. Ранната диагностика чрез редовни прегледи е предпоставка за навременно откриване и превенция на животозастрашаващи заболявания. Някои от мерките в тази сфера включват:

  • Повисока и обхватна профилактика за пациентите с рекордно увеличение на финансирането на извън болничната помощ с 26%.
  • Елиминираме хроничният недостиг на направления като увеличаваме броя и вида на изследванията в полза на пациента със 77% с цел превенция, ранна диагностика, намалена хоспитализация и понижаване нивото на предотвратимата смъртност.
  • Разширяваме дейностите, включени в профилактичните прегледи, за да се обхване поголям спектър заболявания и рискови групи чрез бърз, и безплатен достъп до профилактика.
  • Въвеждаме нова клинична пътека: Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19.
  • Въвеждаме 38% средно повишение на доходите на общопрактикуващите лекари и специалистите. Това е предпоставка да се привлекат медицински специалисти и да се подобри възрастовата структура в сектора.

Електронно здравеопазване  

Отне ни 3 месеца да създадем нормативна уредба и технически предпоставки за реализация на електронното здравеопазване в страната. То ще включва:

 • Прозрачност в 2 посоки: проверка на здравното досие от страна на пациента и болничната дейност от страна на здравната каса. 
 • Премахване на опасната практика линейката да обикаля няколко болници, за да установи къде има свободни легла чрез видимост в реално време на свободните легла за прием.
 • Поетапно въвеждане до месец август на електронното здравно досие на пациентите, което ще обхване всички дейности от извънболничната до болничната помощ. 
 • Всеки български гражданин ще може да провери резултатите от прегледите си, медицинските изследвания и предписаните му лекарства чрез електронното си досие, както и да се възползва от електронната рецепта. 
 • От 1 юни се дигитализират документите в извън болничната медицинска помощвсички направления и амбулаторни листа, а от 1 августвсички дейности в болничната медицинска помощ от история на заболяването, през извършени медицински дейности, прегледи и резултати от тях. 

Детско и майчино здравеопазване

За нас е приоритетно повишеното финансиране на клиничните пътеки за детско и майчино здравеопазване. В това включваме акушерство и гинекология, неонатология, детска клинична хематология, педиатрия и детска хирургия.

 • При естествените раждания заплащането се покачва от 1 100 лв на 1 450 лв., а грижите за новороденосредно с 35%.
 • За профилактични прегледи на децата е предвидено увеличение с 55%, а за профилактични прегледи по програмаМайчино здравеопазване“ – 42%. 

Увеличение на заплатите на медицинските специалисти и премахване на неравенството в доходите

В болничната помощ се предоставя възможност за 25% повисоко финансиране, което изисква покачване на основните заплати на лекарите, медицинските сестри и санитарите. Основните работни заплати следва да бъдат осигурени в размер не помалък от респективно 2 000 лв., 1 500 лв. и 910 лв., съгласно отрасловият колективен договор в сектор Здравеопазване. За да се осигурят работните заплати НЗОК ще повиши бюджетите на болниците с над 20% спрямо 2021 г. от 1 май 2022 г.

Целта ни е да се осигури справедливо възнаграждение на медицинския персонал и да се намали тежестта на допълнителни възнаграждения, които се разпределят на различен принцип във всяка болница. За да се предотвратят крайните неравенства, поради неправилно разпределение на публични средства, въвеждаме съотношение между минималното и максималното (брутно) трудово възнаграждение на медицинските специалисти в размер от не повече от 1 към 20.

Работим за покачване на основните работни заплати и при  второстепенните разпоредители с бюджетни средства на Министерство на здравеопазването: центрове за спешна помощ, центрове за психично здраве, център за трансфузионна хематология, центрове за кожновенерически заболявания, онкологични центрове и др.

Ефективност, прозрачност и контрол на медицинската дейност

С покачването на цените на болничните услуги започваме да коригираме дисбаланса между остойностяването на различните медицински специалности. Това ще постигнем чрез подобрено финансиране на трайно подценени специалности като акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, детска клинична хематология и онкология, клинична хематология и др.

За първи път ръстът на бюджета в болнична помощ не се базира на ръст на броя хоспитализации, а на ръст на стойността на пътеките и процедурите. Така се намалява стимулирането на свръх хоспитализация и медицински дейности, които се извършват върху пациентите. Това бе и основна споделена цел между Български лекарски съюз и НЗОК. НРД 2022 залага хоспитализации от 1,83 млн. случая спрямо реални хоспитализации от 1,77 млн. през 2021г.

С цел да се повиши качеството на лечението на пациенти спрямо броя хоспитализации Български лекарски съюз и НЗОК създадоха правила за контроли на база добрата медицинската практика, които да намалят отчитането на пътеки с повисок обем и ниво на сложност, поради повисоката им цена, заплатена от НЗОК.

Вижте точния ръст в стойността на услугите в болничната помощ тук

Специалност

Среден ръст на цените

Кардиология

17%

Пневмология и фтизиатрия

37%

Хирургия

24%

Гастроентерология

20%

Нефрология

34%

Нервни болести

35%

Ортопедия и травматология

22%

Акушерство и гинекология

27%

Анестезиология и интензивно лечение

33%

Урология

29%

Физикална и рехабилитационна медицина

23%

Клинична хематология

39%

Лъчелечение

15%

Медицинска онкология

19%

Кардиохирургия

3,2%

Неонатология

35%

Съдова хирургия

25%

Инфекциозни болести

10%

Ушно-носно-гърлени болести

17%

Неврохирургия

15%

Ендокринология и болести на обмяната

26%

Нуклеарна медицина

8%

Очни болести

23%

Ревматология

20%

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

26%

Гръдна хирургия

24%

Лицево-челюстна хирургия

20%

Токсикология

17%

Кожни и венерически болести

23%

Детска клинична хематология и онкология

52%

Педиатрия

37%

Детска хирургия

31%

Клинична имунология

47%

Детска кардиология

40%

Медицинска генетика

50%