АДФИ констатира сериозни нарушения при проверка на договор за изграждане на АМ „Хемус“

Във връзка с тиражирани неверни твърдения за липса на констатации за нарушения при проверка на Агенция за държавна финансова инспекция (AДФИ) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Министерство на финансите заявява, че при проверката са констатирани сериозни нарушения. Обект на проверката на АДФИ е договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД, с предмет: „Доизграждане на АМ „Хемус“ в участъци 7, 8 и 9 на обща стойност 1 350 000 000 без ДДС.

Сред основните констатации в доклада от проверката, базирани на експертен анализ, договорът е сключен при завишени анализни цени в общ размер на 18 073 247, 48 лв. , с което не са защитени финансовите интереси на организацията. Налични са ясни констатации за категорично завишени цени различни материали и дейности по строителството на тези участъци от „Хемус“. Установеното завишение не e намерило отражение като вреда, тъй като към момента на извършване на инспекцията дейности по договора не са извършвани, приемани и заплащани.

Констатираното е заобикаляне на ЗОП при превъзлагането на дейности от „Автомагистрали“ ЕАД по 15 бр. договори за проектиране на стойност 3 718 287 лв. То не е санкционирано, защото обект на проверката е АПИ, а не „Автомагистрали“ ЕАД, което е извършвало превъзлаганията. В хода на инспекцията от АПИ писмено са заявили, че не са запознати с договори за превъзлагане, които е сключвало „Автомагистрали“ ЕАД. Това от своя страна е наложило с указание от наблюдаващия прокурор да се извърши единствено насрещна проверка дружеството за преглед на налична документация.

Заключенията в доклада се базират на детайлен експертен анализ с вещо лице, при който е констатирано наличие на неправилно ценообразуване и завишение на анализните цени. Неправилното ценообразуване се наблюдава в почти всички разгледани позиции и се изразява най-вече във:

  • неправилно ценообразуване на машиносмените;
  • завишени допълнителни разходи за труд и механизация;
  • непосочване в анализните цени на машини с конкретни характеристики;
  • непредставяне на използваните фирмени разходни норми, УСН, ТСН или други, което води до извода, че такива липсват или не са използвани.

Финансовата инспекция на АПИ е извършена със заповед от 13.07.2021 г за спазване на нормативните АДФИ е направила проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и законодателството в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор от 18.12.2019 г., между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД, с предмет: „Доизграждане на АМ „Хемус“ в участъци 7, 8 и 9. Целта на проверката е да се установи има ли превъзлагане на дейности, на кои лица, спазени ли са нормативните разпоредби за това; има ли актувани и неизпълнени Строително-монтажни работи (СМР) и има ли завишени цени, неправилно ценообразуване, нарушения при изпълнението.

Извършена е проверка на 33 договора на стойност 2 306 736 171 лв. Резултатите са отразени в доклад от 16.02.2022 и заключение към него, чието кратко резюме е публикувано в началото на април 2022 г. Докладът е изпратен на МРРБ и на органите на прокуратурата.

Доклад АДФИ: https://www.minfin.bg/upload/52327/API.pdf