Новини

Управленска и Законодателна програма на Правителството на Република България за периода юли 2022 – декември 2022

Уважаеми съграждани,

Днес се проведе среща на коалиционни партньори от “Продължаваме Промяната”, “БСП за България”, “Демократична България” и независими депутати, на която бяха приети Програма за управление на Правителството на Република България за периода юли 2022 – декември 2022 г. и Законодателна програма за същия период, които да се реализират  от ново правителство, излъчено с проучвателния мандат на “Продължаваме Промяната”.

В срещата участваха лидерите на “Продължаваме Промяната” Кирил Петков и Асен Василев, на “БСП за България” Корнелия Нинова, на “Демократична България” Христо Иванов, министри и народни представители.
Прилагаме одобрените документи, както следва:

I. Програма за управление на Правителството на Република България за периода
юли 2022 г. – декември 2022 г.

Финанси и икономика

1. Повишаване прага за регистрация по ДДС на 100 000 лева от 1 януари 2023 г. и на 166 000
лева от януари 2024 г. – 30.09.2022г.
2. Продължаване на оперативната работа по техническата подготовка за приемане на
еврото на 1 януари 2024 г. Изготвяне на анализ на последствията от въвеждането на
еврото, който да е основа на мащабна разяснителна кампания и обществено обсъждане.
Въвеждане на преходен период за плащания в лева и в евро по избор съгласно правилата
на ЕС – 30.09.2022г.
3. Финализиране и одобрение на всички оперативни програми за периода 2021-2027 г. и
ускорено стартиране на първите мерки по тях, включително подкрепа за предприятията.
– 30.09.2022г.
4. Повишаване на капацитета на Дирекция „Финансово разузнаване“ от ДАНС при борбата
срещу изпирането на пари и нормативно уреждане на взаимодействието с БНБ и
структурите на МФ – 31.10.2022г.
5. Създаване на национален модел за технологичен трансфер, включващ стартиране на
Фонд „Технологичен трансфер“, Иновационен борд и пре-акселераторски програми –
31.10.2022г.

6. Използване на европейски средства за кредитиране на малки и средни предприятия на
половин лихва – 30.09.2022г.
7. Програмиране на новите европейски програми, така че 50% от средствата да се
инвестират в Северна България -31.07.2022г.
8. Продължаване на политиката за компенсиране на бизнеса за цена на електроенергията
над 250 лв/МВч. – 31.12.2022г.

Енергетика

1. Гарантиране на сигурността на газовите доставки, включително чрез преговори с всички
възможни доставчици, диверсификация и подписване на дългосрочни договори за
доставка в рамките на политиката на Европейския съюз. Запълване на капацитета на
газохранилището в Чирен – 30.09.2022г.
2. Ускоряване на процесите, свързани с изграждане на нови ядрени мощности при наличие
на финансова и екологична обосновка.
3. Активна работа по осигуряване на алтернативни доставчици на ядрено гориво.
4. Бърза рехабилитация на авариралите мощности на ПАВЕЦ „Чаира“ и приоритетно
изграждане на проект „Яденица“.
5. Приемане на законодателни промени и борсови правила за осигуряване на дългосрочни
договори за електроенергия на поне 80% от потреблението в страната – 31.12.2022г.
6. Две тарифи за ток и парно. Първата да покрива базово потребление на по-ниска цена –
31.12.2022г.
7. Финализиране и одобряване на Плановете за справедлив преход за Стара Загора,
Кюстендил и Перник – 30.09.2022г.

Правосъдие

1. Приемане на законите в областта „Правосъдие“ от законодателната програма –
31.12.2022 г.
2. Преразглеждане с оглед разширен достъп до правосъдие на съдебните такси и
намаляване на 4%-ната такса върху стойността на иска по граждански дела – 30.09.2022г.
3. Въвеждане на задължително електронното връчване за юридическите лица и
възможност за електронно връчване на физически лица – 31.12.2022г.
4. Засилване на контрола от Министерството на правосъдието върху частните съдебни
изпълнители – 30.09.2022г.
5. Създаване на Съвет по криминологични изследвания към Министерство на
правосъдието – 31.12.2022 г.

Труд и социална политика

1. Продължаване на политиката за възстановяване на справедливостта в пенсионната
система – с бюджет 2023 г. и в тригодишната бюджетна прогноза.
2. Увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. вдовишка добавка – от 26.5% на
30%. – с бюджет 2023 г.
3. Увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд, изплащана на пенсионирани
учители при общите условия – от 0,33% на 0,5%. – с бюджет 2023 г.
4. 95% заплатени лекарствени продукти от НЗОК и солидарно участие в заплащането от
страна на родителите за деца до 14 г. за остри заболявания със създадени ясни
контролни механизми – с бюджет 2023 г.

5. Въвеждане на блок (две) тарифи за електроенергия, вода и парно за битови потребители
– 31.12.2022г.
6. Приемане на формула за автоматично определяне на размера на минималната работна
заплата за страната и максималния осигурителен доход – 30.09.2022г.

Образование

1. Определяне на оптимален брой учебници по предмет за всеки клас и промяна в
системата за оценяване на пригодността на учебниците – 31.12.2022г.
2. Безплатни учебници до 12 клас, включително. Постепенно въвеждане с бюджет 2023 г.
3. Въвеждане на национална система за скрининг за ранно детско развитие и
осъвременяване на принципите за приобщаващо образование – 31.12.2022г.
4. Повишаване на стипендиите за висше образование за ученици и студенти с нисък
социално-икономически статус и/или високи постижения – с бюджет 2023 г.
5. Промени в учебните програми от І до ХІІ клас и методите на преподаване като основа за
създаване на електронни учебници и учебни помагала – 31.12.2022г.
6. Стартиране на образователен “облак” с достъпни материали за ученици, учители и
родители – 31.12.2022г.
7. Приемане на програма от МОН за реинтеграция на деца и младежи, пристигащи от
чужди образователни системи в българската образователна система в задължителна
училищна възраст – 30.11.2022г.

Здраве

1. Одобрение на финален план за националната детска болница – 31.10.2022г.
2. Промяна в софтуера на електронните рецепти, които да включват най-евтиния генеричен
заместител и неговата цена – 31.10.2022г.
3. Въвеждане в експлоатация на първа от шест въздушни линейки и определяне на
локациите на десет центъра за спешна помощ при инсулти – 31.12.2022г.
4. Децентрализация на разположението на екипите за спешна помощ с цел намаляване на
средното време за пристигане до пациент в населени места– 31.12.2022г.
5. Обновяване и осъвременяване на списъка с помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия – 31.12.2022г.
6. Оценка на статута на лечебни заведения и тяхното финансиране – 31.12.2022г.
7. Въвеждане на единна система и финансиране на следуниверситетска специализация за
млади кадри – 31.12.2022г.
8. Изработване на нормативната база за преминаване от ТЕЛК/НЕЛК към ICF система –
31.12.2022г.

Регионално развитие и транспорт

1. Намиране на най-доброто решение без загуба на европейски средства за участъка на
магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле – 30.09.2022г.
2. Подписване на споразумение с Румъния за изграждането на 5 моста над р.Дунав и
подобряване на водоплаването по реката – 31.12.2022г.
3. Възлагане на проектирането на тунела през Петрохан и тунела при Прохода на
Републиката – 31.12.2022г.
4. Възлагане за довършване на проектирането на автомагистрала „Хемус“ – 31.12.2022г.
5. Възлагане на проектиране на продължението на автомагистрала „Черно море“ от турска
до румънска граница – 31.12.2022г.

6. Продължаване на строителството на магистрала „Европа“ и „Видин-Ботевград“.
7. Въвеждане на методология за оценка и ред и условия за кандидатстване за общински
проекти – 31.07.2022г.
8. Въвеждане на немските изисквания за пътно строителство, включително стандартите за
текущ ремонт и поддръжка – 31.10.2022г.
9. Разработване на типова документация за обществени поръчки в областта на пътното
строителство и текущ ремонт, включващи стандартите от т.8, оценявани по критерий найниска цена – 31.10.2022г.
10. Разработване на методика за приемане на текущи ремонти и пътно-строителни
дейности, включително видеонаблюдение и лабораторни проби от независими
лаборатории – 31.10.2022г.
11. Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни възлагания по ТРП –
31.12.2022г.
12. Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни инхаус възлагания –
31.12.2022г.

Електронно управление

1. Оценка на мрежовата и информационна сигурност на службите за сигурност и изготвяне
на препоръки – 30.09.2022г.
2. Дигитализация на ваучери (за храна) за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за извършване и осъществяване на дейност като оператор – 30.09.2022г.
3. 20 от най-използваните удостоверителни услуги да бъдат превърнати във вътрешно
административни електронни услуги – 31.12.2022г.
4. Публикуване на всички СЕБРА плащания – 31.07.2022г.
5. Дигитализация и оптимизация на ключови процеси, включително вписване на имотна
партида, регистрация на МПС, заявяване и получаване на БДС – 31.12.2022г.
6. Разработване на концепция за дистанционно гласуване на избори и референдуми –
31.12.2022 г.

Сигурност и вътрешни работи

1. Оптимизиране на регионалната структура на МВР в съответствие с данните от новото
преброяване на населението с цел засилено присъствие на полицейски служители в
населените места – 30.10.2022г.
2. Промяна на Инструкцията за назначаване и за израстване в системата на МВР с цел
отваряне на системата и прозрачност на избора МВР – 30.09.2022г.
3. Оценка на качествата и съвместимостта на ръководния и средния ръководен състав по
инструкцията за назначаване и за кариерно израстване в системата – 31.12.2022г.
4. План за поддържащо (осъвременено) обучение в АМВР всяка година – 31.10.2022г.
5. Изграждане на проект за електронно наблюдение и контрол върху престъпността в
отдалечените райони – 30.11.2022г.
6. Обмен на данни между ТОЛ системата и КАТ с цел автоматизиран контрол на трафика –
31.12.2022г.
7. Прекратяване на съществуващата забавена поръчка за електронна идентификация и
стартиране на нови обществени поръчки – 30.09.2022г.


Култура

1. Изготвяне на Стратегия за развитие на културата за 10 годишен период – 30.11.2022г.
2. Проектно финансиране на конкурентен принцип на творчески инициативи и/или
проекти.
3. Въвеждане на фонд за радио и телевизия – с бюджет 2023г.
Земеделие
1. Финализиране и одобрение на Стратегическия план за България за развитието на
земеделието и селските райони – 31.12.2022г.
2. Пилотен комбиниран център между митнически и фитосанитарен контрол с тържище –
31.10.2022г.
3. Стартиране на национална кампания за консумиране на местни плодове, зеленчуци,
месо, мляко и други храни – 31.12.2022г.
4. Увеличаване на капацитета на лабораторните комплекси за фитосанитарен контрол –
31.12.2022г.
5. Разработване на нови стандарти за етикетиране на хранителни продукти с лесен начин
за комуникация („светофар“) – 31.12.2022г.

Околна среда

1. Публичен достъп в реално време на данните от измервателните станции на големите
замърсители – 30.09.2022г.
2. Преглед на случаите на замърсяване от големите замърсители и предприемане на
всички законови мерки за прекратяването на случаите на промишлено замърсяване –
31.10.2022г.
3. Удвояване на глобите към нарушителите и отговорните лица за контрол над незаконните
сметища – 30.11.2022г.
4. Картографиране и нанасяне в кадастъра на дюните и плажовете по Черноморието –
31.12.2022г.
5. Идентифициране на екологично съобразен вариант за изграждане на язовир на р.Дунав
– 31.12.2022г.

Международни отношения и отбрана

1. Изпълнение на решенията от срещата на върха в Мадрид – 31.12.2022г.
2. Решение на Народното събрание за одобряване на новата инвестиционна програма за
модернизация и превъоръжаване на армията – 31.12.2022г.
3. Планиране на държавния бюджет за 2023 г. в размер на минимум 2% от БВП за отбрана
при наличие на проекти за модернизация – 31.12.2022г.
4. Изпълнение на програмата за преструктуриране на армията, приета от МС – 31.12.2022г.
5. Създаване на фонд за акумулиране на неизразходваните бюджетни средства в сектор

Отбрана – 31.12.2022г.

6. Полагане на дипломатически усилия за нормализиране диалога между България и
Руската федерация в съответствие с българския национален интерес и в рамките на
общата европейска политика.
7. Активна работа за присъединяване към Шенген и прилагане на новата ИТ архитектура и
оперативна съвместимост за управление на границите – 31.12.2022г.
8. Работа по изпълнението на Пътната карта за присъединяване към ОИСР – 31.12.2022г.

9. Виртуален консулски отдел и оптимизиране на онлайн консулски услуги за всички
българи в чужбина – 31.12.2022г.
10. Удължаване на срока на паспортите на 10 години – 31.12.2022г.

Спорт и младежки дейности

1. Нова програма за финансиране на федерациите и спортните клубове през 2023 година,
включваща приоритизиране на спортовете – 31.12.2022г.
2. Обединяване на търговските дружества с принципал Министерство на младежта и
спорта, управляващи спортните имоти – 31.12.2022г.
3. Възлагане на проектиране във фаза технически проект на:
– Енергийноефективен спортен център за високи постижения за
професионален спорт в северозападен район – град Плевен, включващ спортна зала,
плувен басейн и хотелска част – 31.12.2022г.
– „Реконструкция и обновяване на комплекс „Червено знаме“ в град София – 31/12
4. Програма за изграждане на нови спортни инфраструктурни обекти и реконструкция на
съществуващи спортни комплекси за периода 2023-2025, включваща ремонт на
съществуващи спортни бази и изграждане на нови спортни обекти включително и нов
национален стадион – 31.12.2022г.
5. Програма за съфинансиране на обновяването на футболни стадиони, ползвани от
професионални спортни клубове за периода 2023-2025 – 31.12.2022г.
6. Програма за електронно кандидатстване по програми, свързани с младежки политики.
7. Разработени единни дигитални регистри за спортните имоти, спортните федерации и
клубове, треньорските кадри – 31.12.2022г.

Хоризонтални мерки

1. Приемане на нови устройствени правилници за всички първостепенни разпоредители с
бюджет, със съкращение на щата от поне 5% – 31.09.2022г.
2. Приемане от МС на Правилник за устройството, организацията и дейността на
Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина във връзка с
установяване на български произход при производството за българското гражданство –
31.12.2022г.
3. Създаване на центрове за споделени услуги за ИКТ, финанси и човешки ресурси –
31.12.2022г.
4. Въвеждане на централизиран подбор на държавни служители чрез стандартизирани
тестове по модела на Европейската комисия – 31.10.2022г.
5. Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики – 31.10.2022г.

Мерки във връзка с второто плащане по Плана за възстановяване

Изпълнението на мерките и целите в Националния план за възстановяване е основен приоритет.
Във връзка с второто плащане по Плана е необходимо следните мерки да бъдат изпълнени до
края на 2022 г., като списъкът не е изчерпателен:

1. Енергетика
a. Представяне на доклад за сценариите и препоръките и одобрение от Народното
събрание на пътна карта за неутралност по отношение на климата въз основа на
доклада и препоръките на Комисията за енергиен преход за завършване на
постепенното преустановяване използването на въглища най-късно до 2038 г.
b. Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от
независима експертна група във връзка с Националния фонд за декарбонизация.
c. Подпомагане на домакинства чрез създаване на национална схема за
финансиране на енергията от възобновяеми източници за поне 10,000
домакинства
d. Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление чрез
подписване на договори за обновяване на обществени осветителни системи
e. Подписване на договори за модернизация и цифровизация на националните
електропреносни системи
f. Завършване на свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ и в
рамките на деня с Румъния и Гърция
g. Обявяване на търг за изграждане на капацитет от 285 MW за производство на
електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)

2. Регионално развитие
a. Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно-ефективно
обновяване на жилищни и нежилищни сгради и покана за представяне на
предложения. Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от
потреблението на първична енергия
b. Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване
c. Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и
планирането на развитието

3. Здравеопазване
a. Приемане на Национална карта на дългосрочните нужди на сектор
„Здравеопазване“
b. Приемане на Национална здравна стратегия 2021—2030 г. и план за действие за
изпълнение на стратегията
c. Приемане на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична
грижа в Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на
стратегията
d. Приемане на Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027
г.
e. Изменение на регулаторната рамка за електронно здравеопазване
f. Изготвяне на Национален план за здравно образование в българското училище
2021—2027 г.

4. Транспорт
a. Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти
за TEN-T на базата на независим одит на НКЖИ, АПИ и МТС.

b. Механизъм за подбор на подпомагани оператори за железопътни превози за
бордово оборудване за ERTMS/ETCS
c. Сключени договори за инсталиране на бордово оборудване за ERTMS (ETCS)
d. Договори за техническо проектиране и изграждане на цифрови системи в
железопътния участък Русе — Каспичан
e. Договори за техническо проектиране и изграждане на нов интермодален
терминал в Северна България
f. Приключване на отдаването на търг на спектър в обхвата 26 GHz на оператори

5. Образование и наука
a. План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето
образование в Република България 2021—2030 г.
b. Създаване на национален център за НТИМ и иновации в образованието
c. План за действие за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на
образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)
d. Подписване на договори с научноизследователски висши учебни заведения въз
основа на представените от висшите учебни заведения програми за иновации

6. Труд и социална политика
a. Финализиране на доклад за схемата за минимален доход за разширяване на
ефективното покритие, стимулиране на започването на платена заетост,
подобряване на свързаните мерки за активизиране и намаляване на
административната тежест
b. Приемане на методика, определяща процедура за подбор с цел разпределяне на
помощни средства за лица с трайни увреждания
c. Изграждане и оборудване на 6 регионални фокус-точки

7. Финанси и икономика
a. Актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и
финансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за сектора
на организациите с нестопанска цел, на виртуалните активи и на схемите за
предоставяне на гражданство на инвеститори
b. Намаляване на дела на договорите, възложени на базата на единствен оферент
до най-много 25%
c. Приемане на политика за държавната собственост определяща ролята на
държавата в управлението на държавни предприятия
d. Приемане на годишната обобщена отчетност за резултатите от дейността на
държавните предприятия за 2020 и 2021 г.
e. Подписване на споразумение за финансово участие между Европейския
инвестиционен фонд и правителството на България по отношение на
изпълнението на финансови инструменти
f. Приключили процедури за подбор за безвъзмездни средства за технологична
модернизация и за ИКТ решения и киберсигурност в МСП
g. Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на визи за стартъп
компании

8. Правосъдие и съдебна система
a. Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за
превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт без те да водят
до увеличаване на дисциплинарните правомощия
9. Хоризонтални мерки: Създаване на Съвет за икономически анализи към МС

 

II. Законодателна програма юли 2022 г. – декември 2022 г.

Функциониране на Народно събрание

1. Избор на председател на НС – до 22.07.2022 г.1
2. Промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и функционирането и състава на парламентарните комисии – до 22.07.2022 г.

Структура и функции на Министерски съвет

1. ЗИД на Закона за горите – преминаване на Изпълнителна агенция по горите към Министерски съвет ведно с всички горски стопанства (създаване на единен орган – държавна агенция по управление, контрол и защита на горите) – до 31.07.2022 г.
2. ЗИД на Закона за МВР – изваждане на службата за пожарна безопасност от структурата на Министерството на вътрешните работи -до 31.07.2022 г.
3. Законопроект за държавна агенция по вписванията (вкл. преуреждане на статута на съдиите по впиванията) – до 31.07.2022 г.
4. ЗИД на ГПК – преминаване на дирекция „Съдебна защита“ от МФ към
Министерство на правосъдието – до 31.07.2022 г.
5. ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители – към МФ преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и се слива с Изпълнителна агенция „Одит на средставата от Европейския съюз“ – до 31.07.2022 г.

Съдебна и антикорупционна реформа

1. Избор на Бойко Рашков за председател на КПКОНПИ до 31.07.2022 г.
2. Закона за съдебната власт – обособяването на Европейската прокуратура в отделна организационна структура – до 16.09.2022 г.
3. Законопроекти в областта на антикорупционните мерки – цялостна реформа на КПКОНПИ чрез разделяне на дейността по
противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси (Комисия за противодействие на корупцията) от дейността по отнемане на противоправно придобито имущество (Комисия за отнемане на противоправно придобито имущество). Предвиждане на правомощията за разследване и използване на събраните от антикорупционния орган доказателства в наказателно производство, право на оспорване на отказите за образуване на досъдебно:
Законопроект за противодействие на корупцията – до 23.09.2022 г.
Закон за отнемане на противоправно придобито имущество – до 02.12.2022 г.
4. ЗИД на Закона за съдебната власт и НПК – промени в досъдебното производство с цел по-голяма ефективност; създаване на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор и на търсене на отговорност в случай на престъпление от главния прокурор съгласно изискванията на осъдителните решения срещу България – до 30.09.2022 г.
5. Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения до 14.10.2022 г.
6. Актуализирана стратегия за съдебна реформа в периода 2022 г. – 2027 г. – Последната стратегия е с изтекъл през 2020 г. срок. Трябва МП да подготви проект на нова стратегия, която да бъде приета от МС и предложена на НС за приемане до 18.11.2022 г.

Правосъдие

1. ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – провеждане на дистанционни заседания на органи – до 09.09.2022 г.
2. ЗИД на Търговски закон – създаване на нова правна форма на дружество, а именно дружество с променлив капитал за нуждите на по-гъвкава инвестиционна среда – до 23.09.2022 г.
3. ЗИД на Закона за защита от домашното насилие – осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица или лица в риск и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието – до 14.10.2022 г. 4. ЗИД на Търговския закон – цялостно подобряване на ефективността
на рамката за несъстоятелност и стабилизация; транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 – до 28.10.2022г.
5. ЗИД на Закона за медиацията – правно задължение за страните по определени граждански и търговски спорове да участват в съдебна медиация – до 11.11.2022 г.
6. ЗИД на Закона за правната помощ – разширяване на безплатна правна помощ, на основанията за допускане на правна помощ и на освобождаване на лицата, на които е допусната правна помощ, от съдебни такси – до 11.11.2022 г.
7. ЗИД на Гражданския процесуален кодекс – уредба на централизирано електронно разпределение и произнасяне по заявления за издаване на заповед за изпълнение и водене на заповедното производство изцяло в електронна форма, и изграждане на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“ в
Република България, чрез която информацията досежно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в единна база данни;
8. ЗИД на Наказателния кодекс – транспониране на европейско законодателство и превенция срещу нелегалния внос и
разпространението на фалшиви продукти за растителна защита – до 09.12.2022 г.
9. Избор на независими и компетентни членове на водещите регулаторни органи (КЗК, БНБ, КФН) с цел осигуряване на конкурентна и предвидима бизнес среда и премахване на злоупотребите с цените на горивата и основните стоки:
КЗК (номинация от ПП, БСП или ДБ) до 16.09.2022 г.
БНБ (номинация от ПП, БСП или ДБ) до 23.09.2022 г.
КФН (номинация от ПП, БСП или ДБ) до 14.11.2022 г.
10. ЗИД на Закон за частните съдебни изпълнители – ограничаване на възможността за натрупване на такси – до 21.11.2022 г.
11. Закон за насърчаване на доброволчеството; до 16.12.2022 г.
12. Преглед и прецизиране на уредбата на производството по колективни искове, включително колективните искове на
потребители – до 23.12.2022 г.

Икономика и финанси

1. ЗИД на Закона за защита на конкуренцията – намаляване мандата на членовете на КЗК на 5 години, в съответствие с разпоредбите преди промените от 2020 г. – до 31.07.2022 г.
2. ЗИД на ЗДДС – увеличението на прага за регистрация по ДДС – до 31.07.2022 г.
3. ЗИД на Закона за хазарта – създаване на условия за ефективно и ефикасно осъществяване на дейността на държавния хазартен оператор – до 31.07.2022 г.
4. ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси – закриване на ДП „Държавна петролна компания“ – до 31.07.2022 г.
5. Закон за събиране на вземания по потребителски договори – до 30.09.2022 г.
6. ЗИД на Закона за чужденците в Република България – актуализиране и прецизиране на разпоредбите относно издаване на стартъп виза – до 14.10.2022 г.
7. ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – оптимизиране на процеса по издаване на „Синя карта“ за
пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост – до 28.10.2022 г.
8. ЗИД на Закона за обществените поръчки – ограничаване на „инженеринга“, публикуване на отворени данни за всички поръчки и събиране на данни за изисквания и оферти в структуриран вид – до 29.10.2022 г.
9. ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите – цялостно преразглеждане на вече остарялата уредба и привеждането и в
съответствие с актуалните необходимости от стимули – до 18.11.2022 г.
10. ЗИД на Закона за местните данъци и такси – разширяване на обхвата на патентния данък за микро и малки предприятия до 02.12.2022 г.
Законодателни промени във връзка с второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост Приемане на 21 законодателни промени, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще дадат възможност България да започне усвояването на второто плащане от 13 милиарда лева безвъзмездни средства от Европа, да има медицински хеликоптери, модерни класни стаи, енергийно ефективни домакинства и др.:
1. ЗИД на Закона за обществените поръчки – намаляване използването
на договарянето на обществени поръчки (без обявление) и на поръчките само с една оферта, ограничаване преразпределянето на задачи от „вътрешни“ поръчки – до 14.10.2022 г.
2. ЗИД на Закона за етажната собственост – ключов етап от реформа „Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради“, улесняване вземането на решения , регулация на професионалното управление, улесняване кандидатстването за колективни кредити от страна на етажната собственост – до 28.10.2022 г.
3. ЗИД на Закона за енергетиката – либерализация на пазара на едро на електроенергия, реформиране на балансиращ пазар на
електроенергия, прецизиране на уредбата на „енергийна бедност“, подобряване на енергийна ефективност, прецизиране уредбата на договора за разлика (Contract for Difference) с цел стимулиране производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – до 07.10.2022 г.
4. ЗИД на Закона за водите, Закона за енергетиката и Закона за концесиите – развитие на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник – до 28.10.2022 г.
5. Промени, насочени към премахване пречките пред инсталирането и свързването към мрежата на съоръжения за енергия от
възобновяеми източници и премахване пречките, въвеждат специфична регулаторна и подкрепяща рамка за изграждането,
свързването и експлоатацията на съоръжения за съхранение на електроенергия – до 04.11.2022 г.
6. Одобрение от Народното събрание на Пътна карта за неутралност по отношение на климата – до 25.11.2022 г.
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие – въвежда изискването за създаване на структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и регионално равнище и за разработване на планове за управление на мрежата – до 11.11.2022 г.
8. Законопроект за противодействие на корупцията – раздел „Съдебна и антикорупционна реформа“, т. 3 по-горе – до 23.09.2022 г.
9. Изменения на нормативната уредба във връзка с подаването на сигнали за нередности – раздел „Съдебна и антикорупционна
реформа“, т. 5 по-горе – до 14.10.2022 г.
10. Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон – раздел „Правосъдие“, т. 2 по-горе – до 23.09.2022 г.
11. Законопроект за несъстоятелност на физическите лица; до 02.12.2022 г.
12. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ – раздел „Правосъдие“, т. 6 по-горе – до 11.11.2022 г.
13. Влизане в сила на законодателните изменения в съответните правни актове за въвеждането на задължителна съдебна медиация по някои граждански и търговски спорове – раздел „Правосъдие“, т. 5 по-горе – до 11.11.2022 г.
14. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление – до 07.10.2022 г.
15. Законопроект за изменение и допъление на Закона за кадастъра и имотния регистър – до 21.10.2022 г.
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги – до 30.09.2022 г.
17. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта – до 28.10.2022 г.

Електронно управление

Законодателни промени в областта на електронното управление с цел сигурност, защита, удобство, бързина и ефективност за граждани и администрация; прозрачност, проследимост и контрол; по-добро управление, оптимизиране на процеси и създаване на по-добри политики, оптимизация и дигитализиция на процеси, сигурна и удобна електронна идентичност като база за електронното управление, като:
1. ЗИД на Закона за достъп до обществена информация – транспониране на директива, повишаване на прозрачността – до 30.09.2022 г.
2. ЗИД на Закона за движението по пътищата – електронно връчване на фишове и актове – до 14.10.2022 г.
3. ЗИД на Закон за електронната идентификация – подготовката за изискванията на eIDAS 2.0; доуреждане на мобилната
идентификация; уреждане на федериран модел на идентификация – до 28.10.2022 г.
4. ЗИД на Закон за електронното управление – трансформиране на модела на системна интеграция и уреждане на отношенията на административните органи с Информационно обслужване АД – до 28.10.2022 г.
5. ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс – отпадане на печатите – до 28.10.2022 г.
6. ЗИД на Кодекса на труда – отпадане на трудовите книжки- до 28.10.2022 г.
7. ЗИД на Закон за киберсигурност – изменения съгласно новоизготвена стратегия за киберсигурност и транспониране на NIS2 – до 04.11.2022 г.

Култура

1. Законодателни изменения в сектор „Култура“: ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата – излъчване на живо на конкурсите и въвеждане на отчетност на избраните директори; регистър на професионалните артисти и други специалисти в областта на културата, и ЗИД на Закона за културното наследство: гарантиране на идентифициране, опазване и социализиране на недвижимото културно наследство и обезпечаване на дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство – до 11.11.2022 г.

Здравеопазване

1. ЗИД на Закон за здравното осигуряване – оценка на статута на лечебните заведения и тяхното финансиране, по – добро управление на разходите на НЗОК в областта на болничната медицинска помощ, лекарствените продукти и МИ – до 04.11.2022 г.
2. ЗИД на Закон за лечебните заведения – развитие на човешките ресурси в здравеопазването, подобряване уредбата на Национална здравна карта, реформи в Изпълнителна агенция Медицински надзор, ефективно управление на публичните предприятия лечебни заведения до 11.11.2022 г.
3. ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – насърчаване на прогенеричната лекарствена политика за поефективен достъп на пациентите до лекарствена терапия; 95% заплатени лекарствени продукти от НЗОК и солидарно участие в заплащането от страна на родителите за деца до 14 г. за остри заболявания със създадени ясни контролни механизми – до 18.11.2022 г.

4. ЗИД на Закон за хората с увреждания – подобряване на процеса по предоставяне на помощни средства, медицински изделия и приспособления на хора с увреждания – до 25.11.2022 г.
5. ЗИД на Закон за здравето – реформа в системата на ТЕЛК и НЕЛК с цел подобряване на процесите по освидетелстване до 09.12.2022 г.
6. ЗИД на Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки – прецизиране на уредбата и достъпност на трансплантационните програми в България – до 16.12.2022 г.

Труд и социална политика

1. ЗИД на Закона за социално подпомагане – до 04.11.2022 г.

Околна среда

1. ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух – необходимост от хармонизиране с европейско законодателство – до 14.10.2022 г.
2. ЗИД на Закон за опазване на околната среда – с оглед пълно отразяване на разпоредбите на Орхуската конвенция; контрол върху миризмите и светлинното замърсяване, а също и с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в градовете – до 21.10.2022 г.
3. ЗИД на Закона за водите – цифровизация на комплексното управленение, контрол и ефективно използване на водите – до 02.12.2022 г.

Транспорт

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване – уредба във връзка с безстопанствено изоставените кораби в пристанищата за обществен транспорт и пристанищата със специално предназначение в Република България и промяна на седалището на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – от София да се премести във Варна – до 14.10.2022 г.
2. Закон за движение по пътищата до 23.12.2022 г.

Политики за българите в чужбина

1. ЗИД на Закона за българите, живеещи извън Република България – Създаване на работещ представителен орган – Национален съвет на българските общности зад граница и утвърждаване на механизъм за подпомагане и финансиране на инициативите на българските общности в чужбина, ясно планиране и постигане на координация на политиките, насочени към българските общности – до 02.12.2022 г.
2. ЗИД на Изборния кодекс – приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в изборен район „Чужбина“ в Изборния кодекс.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички