СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г.

Настоящото споразумение („Споразумението“) е обвързващо и се прилага за времетраенето на четиридесет и седмото Народно събрание и спрямо партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., които изрично са се присъединили към Споразумението. Подписаните волеизявления за присъединяване към Споразумението стават неразделна част от същото.

За целите на настоящото Споразумение присъединилите се към него партии и коалиции се наричат заедно „Коалиционни партньори“, съответно „Коалиционен партньор“ поотделно.

I. ПРЕАМБЮЛ

Коалиционните партньори, като взеха предвид общата отговорност за бъдещето на Република България като демократична, правова и социална държава, и с ясното съзнание, че въпреки различните традиции и перспективи пред всеки един от тях те ще бъдат обединени от задължението да служат на всички български граждани, споделяйки общата визия за честност, почтеност и нулева толерантност към корупция, изхождайки от националните интереси на Република България и членството в Европейския съюз и НАТО, и доколкото демократичните процеси изискват засилване на доверието във всички държавни институции и конституционно предвидени органи, декларират и се задължават при изпълнението на Споразумението да спазват долупосочените принципи и цели:

• Република България да бъде свободна, независима и просперираща държава;
• Република България да бъде държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията;
• Да се проведе съдебна реформа, която да доведе до независимост, прозрачност и връщане на доверието в правосъдната система, като се акцентира върху защитата на правата и законните интереси на гражданите и стопанските субекти, и се създаде ефективна и отчетна прокуратура;
• Да се изгради споделена визия за развитие на Република България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условия за достоен живот и личностно развитие.
• Да се изгради икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на иновации, развитие на човешкия капитал, високоплатени работни места, развита бизнес среда, подобрено и ефективно управление на държавните предприятия;
• Да се работи за зелена и дигитална трансформация; за развитие на младежките образователни и спортни програми и политики за нашите деца;
Коалиционните партньори ще обединят своите усилия, за да създадат стабилно правителство и да осигурят парламентарно мнозинство, което да гарантира провежданите политики, структурни промени и единна кадрова политика. Споразумението ще бъде изградено на принципа на сътрудничеството между отделните Коалиционни партньори, които ще решават възникналите въпроси по силата на преговори помежду си при отсъствие на законодателно съревнование между тях.

II. ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

За срока на действие на Споразумението Коалиционните партньори се договарят да работят за постигане на политиките и реализиране на мерките и в сроковете, посочени в:
Приложение № 1: Правосъдие
Приложение № 2: Икономика
Приложение № 3: Енергетика
Приложение № 4: Транспорт
Приложение № 5: Здравеопазване
Приложение № 6: Образование
Приложение № 7: Земеделие
Приложение № 8: Електронно правителство
Приложение № 9: Култура
Приложение № 10: Вътрешна сигурност
Приложение № 11: Околна среда и води
Приложение № 12: Регионално развитие
Приложение № 13: Труд и социална политика
Приложение № 14: Туризъм
Приложение № 15: Отбрана
Приложение № 16: Спорт
Приложение № 17: Финанси
Приложение № 18: Международни отношения
Приложение № 19: Законодателна програма

Приложения № 1 до 19 са неразделна част от настоящото Споразумение.

III. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Коалиционните партньори се задължават да оказват необходимото съдействие и да способстват за своевременно приемане на нови законови и подзаконови нормативни актове или за изменение на действащите, така че да бъдат постигнати целите и политиките съгласно настоящото Споразумение и решени актуалните проблеми за страната в най-кратки срокове.

В изпълнение на политиките и мерките, заложени в настоящото Споразумение, Коалиционните партньори поемат задължение да работят съгласно законодателна програма, разписана в Приложение № 19.

В допълнение към законодателна програма, разписана в Приложение № 19, Коалиционните партньори ще предприемат и други законодателни инициативи, които са необходими за постигане на политиките съгласно глава II, както и такива, свързани с актуални проблеми на обществения живот в Република България.

Коалиционните партньори ще координират законодателната си дейност и ще внасят съвместни законодателни проекти в Народното събрание.
Законодателни инициативи, които са необходими за постигане на политиките съгласно глава II., както и такива, свързани с актуални проблеми на обществения живот в Република България, задължително се обсъждат предварително в рамките на ресорния експертен съвет по IV.1. и следва да отговаря във възможно най-голяма степен на политиките и принципите, договорени в настоящото Споразумение.

За законодателни инициативи извън посочените по-горе се уведомяват предварително Коалиционните партньори.

При непостигане на съгласие в рамките на предварителните обсъждания по законодателни инициативи, които са извън обхвата на Споразумението, Коалиционните партньори по своя преценка могат да внесат съответната законодателна инициатива.

IV. ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕ. МЕХАНИЗМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Коалиционните партньори се задължават да въвеждат и изпълняват в управлението на страната политиките и мерките, заложени в настоящото Споразумение. Коалиционните партньори носят отговорност за изпълнението на заложените в настоящото Споразумение мерки и политики в духа на целите и принципите на управление, залегнали в глава I. Преамбюл.

IV.1. Сътрудничество между Коалиционните партньори. Експертни съвети по политики

Коалиционните партньори образуват 18 (осемнадесет) експертни съвети с консултативен характер, в които всеки Коалиционен партньор излъчва до трима представители по свой избор. Структурата на експертните съвети следва структурата на темите и политиките съгласно глава II.

Експертните съвети имат за цел да координират взаимодействието и сътрудничеството между коалиционните партньори за постигане на целите и изпълнение на политиките съгласно Споразумението и договорките между Коалиционните партньори.

Експертните съвети провеждат работни срещи най-малко веднъж месечно. Експертните съвети обсъждат основни и актуални политически и управленски въпроси, съгласуват предстоящи законодателни инициативи, както и търсят решения на актуални обществени проблеми, попадащи в сферата им на компетентност. Членовете на експертните съвети, излъчени от Коалиционен партньор, могат да бъдат различни в зависимост от дневния ред на съответната работна среща.

Експертните съвети провеждат работни срещи по график, определен на предходната им среща, или извънредно – по искане на Коалиционен партньор и в удобно за всички време и място на територията на гр. София.

При необходимост, два или повече експертни съвети могат да провеждат съвместни работни срещи и обсъждания по актуални теми и проблеми.

За проведените работни срещи на всеки експертен съвет се съставя писмен протокол (включително разменен по електронен път и потвърден с обикновен електронен подпис), в който се отразяват резултати от обсъжданията, постигнатите договорености за мерки и съгласуваните законодателни инициативи. В протокола се посочват участвалите лица и се подписа поне един представител на всеки Коалиционен партньор, който е участвал в работната среща.

Експертните съвети могат да канят външни експерти по дадена тема. В работните срещи представителите на един Коалиционен партньор имат общо един глас за целите на гласуването.

При взети единодушни решения от страна на експертните съвети, включително за конкретни предложения и мерки по политики и/или законодателни инициативи, Коалиционните партньори оказват всякаква необходима подкрепа за изпълнението на това решение в заложените срокове, освен ако протоколираните решения се отклоняват от утвърдените политики по глава II. В този случай въпросът се отнася за решаване на политическо ниво.

Когато за дадено решение или предложение не може да бъде постигнато съгласие на ниво експертен съвет, въпросът се отнася на вниманието на представителите на Коалиционните партньори или оправомощени от тях лица за решаване на политическо ниво чрез преговори и консултации.

IV.2. Структура на Министерски съвет

Министерският съвет, който ще бъде излъчен от четиридесет и седмото народно събрание с мандата, възложен от Президента на Република България на парламентарната група на Коалиция „Продължаваме Промяната“, ще бъде със следната структура:

– министър-председател;
• Към МС преминава Българска агенция по безопасност на храните от МЗ;
• Към МС преминава Изпълнителна агенция по горите от МЗ;

– заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите;
• Към МФ преминава Дирекция „Централно Координационно Звено“ от МС;
• Към МФ преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ от МЗ;

– заместник министър-председател по ефективно управление;
• Дирекция „Добро управление“ в МС;
• Институт за публична администрация в МС;
• Дирекция „Модернизация на администрацията“ МС;
• Центровете за споделени услуги на база Дирекции „Човешки ресурси“, „Информационни технологии“, „Управление на собствеността“, „Счетоводство“ от всички ведомства към МС;
• “Български пощи” ЕАД от МТИТС;
• Агенция по геодезия, картография и кадастър от МРРБ;
• Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от МРРБ;
• Агенция по вписванията от МП;

– заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията;
• “Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД от МТИТС;
• Закрива се държавно предприятие „Държавна петролна компания“ ЕАД;

– заместник министър-председател и министър на околната среда и водите;

– заместник-министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството;

– министър на вътрешните работи;

– министър на външните работи;
• Към МВнР преминава Държавна агенция за българите в чужбина от МС;

– министър на труда и социалната политика;

– министър на отбраната;

– министър на правосъдието;
• Дирекция „Съдебна защита“ от МФ

– министър на образованието и науката;

– министър на здравеопазването;
• Към МЗ преминават всички държавни болници;

– министър на културата;

– министър на земеделието;

– министър на транспорта и съобщенията;

– министър на иновациите и растежа;
• Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ от МИ;
• Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ от МИ;
• Държавна агенция за научни изследвания и иновации от МС
• „София Тех Парк“ ЕАД;
• „Българска банка за развитие“ ЕАД;
• „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД;
• Българска агенция за инвестиции;

– министър на електронното управление;
• Държавна агенция електронно управление от МС;
• Дирекция „Информационни технологии“ от МТИТС;
• „Информационно обслужване“ АД;

– министър на енергетиката;

– министър на туризма;

– министър на спорта.

Горепосочената структура ще бъде реализирана без увеличение на общата щатна численост на държавната администрация.

IV.3. Разпределение по ресори

Разпределението по ресори между четирите Коалиционни партньора е както следва:

Коалиция „Продължаваме Промяната“ предлага:
• министър-председателя на страната;
• заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите,
• заместник министър-председател по ефективно управление;
• министър на образованието и науката;
• министър на здравеопазването;
• министър на вътрешните работи;
• министър на отбраната;
• министър на транспорта и съобщенията;
• министър на иновациите и растежа;
• министър на културата;

Коалиция „БСП за България“ предлага:
• заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията;
• министър на труда и социалната политика;
• министър на земеделието;
• министър на туризма;

Политическа партия „Има такъв народ“ предлага:
• заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството;
• министър на енергетиката;
• министър на външните работи;
• министър на спорта;

Коалиция „Демократична България – Обединение“ предлага:
• заместник министър-председател и министър на околната среда и водите;
• министър на правосъдието;
• министър на електронното управление;

Всички номинации за министри ще бъдат обсъдени със законните представители на мандатоносителя, като политическата отговорност за тяхното назначаване се носи от Коалиционния партньор, който ги е предложил.

Заместник-министрите се назначават от министър-председателя по предложение на съответния ресорен министър.

Всяка номинация за министър или заместник-министър трябва да отговаря на два основни принципа, заложени в програмата на мандатоносителя – Коалиция „Продължаваме Промяната“, а именно нулева толерантност към корупцията и експертен потенциал. С оглед на това, всяко номинирано лице трябва да бъде с безупречна репутация и доказана компетентност в областта, в която е предложен за назначение.

Ресорните министри определят състава на политическите си кабинети. Мандатоносителят и всеки от Коалиционните партньори имат право да предложат по един съветник, който да бъде назначен към всеки министър, който трябва да отговаря на горепосочените изисквания за номинации на министри и заместник-министри.

Коалиционните партньори се съгласяват, че областните управители и заместник областните управители, се назначават по предложения на Коалиционните партньори в съотношение, което отразява, съотношението между парламентарното представителство на Коалиционните партньори.

IV.4. Кадрова политика в органите на изпълнителната власт и публичните предприятия

До извършването на съответните законодателни промени, Коалиционните партньори се съгласяват, че преди да бъде ефективно назначен, всеки кандидат за:
1. председател на държавна агенция;
2. член на държавните комисии (с изключение на тези членове, които се избират от Народно събрание);
3. изпълнителен директор на изпълнителна агенция;
4. ръководител на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (с изключение на тези, които се избират от Народно събрание),
5.прокурист в публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия („ЗПП“);
6. временно изпълняващ длъжността член на органите за управление и контрол на публични прeдприятия (държавни и общински) по ЗПП,
подлежи на предварително съгласуване с министър-председателя.

Министър-председателят задължително възлага извършването на проверки от НАП и ДАНС за всеки предложен кандидат по т. 1 до 6 по-горе и уведомява ресорния министър или оправомощено от него лице с право на достъп до тази информация за резултатите от проверките. За предложените кандидати и за резултатите от проверките на предложените от мандатоносителя кандидати, се уведомява оправомощено лице с право на достъп, посочено от всеки Коалиционен партньор.

Коалиционните партньори се съгласяват, че броят на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия по ЗПП ще бъде сведен до законовия минимум, доколкото това е възможно.

IV.5. Сътрудничество в Народно събрание

Коалиционните партньори се съгласяват, че парламентарните им групи в четиридесет и седмото Народно събрание ще си сътрудничат при изпълнението на целите и мерките, предвидени в настоящото Споразумение, когато това изисква законодателна дейност.

Коалиционните партньори и техните парламентарни групи се съгласяват да подкрепят в пленарна зала законопроектите, които са необходими за изпълнение на политиките по глава II или са били съгласувани на ниво експертни съвети и политически консултации съгласно механизмите по глава IV.1.

Коалиционните партньори се съгласяват, че разпределението на председателските места в постоянните комисии към Народното събрание: (i) ще отразява съотношението между парламентарното представителство на Коалиционните партньори, и (ii) ще спазва принципа ресорно министерство и съответстващата му ресорна комисия в Народното събрание да не бъдат оглавявани от лица, предложени от един и същ Коалиционен партньор.

Коалиционните партньори се съгласяват, че всяка седмица ще бъдат провеждани съвместни заседания на ръководствата на парламентарните им групи и заместник-председателите на Народното събрание, посочени от Коалиционните партньори, на които ще се обсъждат актуални въпроси и проблеми, свързани с дейността на Народното събрание и изпълнението на настоящото Споразумение.

Коалиционните партньори ще обединят усилия за единна кадрова политика в независимите регулаторни органи, както и органите, които частично или изцяло се избират от Народното събрание.

Приложения № 1 до 19 – съгласно текста.
Текстът на настоящото споразумение е заверен от представителите на мандатоносителя, както следва:

За Коалиция „Продължаваме Промяната“:


Асен Васков Василев


Кирил Петков Петков

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
към
Споразумение за съвместно управление на Република България
в периода 2021 г. – 2025 г.

С подписването на настоящия документ, коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 613-НС от 24.09.2021 г., представлявана от Асен Васков Василев и Кирил Петков Петков, се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор коалиция „Продължаваме Промяната“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение, считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“.

За Коалиция „Продължаваме Промяната“:


Асен Васков Василев


Кирил Петков Петков

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
към
Споразумение за съвместно управление на Република България
в периода 2021 г. – 2025 г.

С подписването на настоящия документ, коалиция „БСП за България“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 641-ПВР/НС от 29.09.2021 г., представлявана от Корнелия Петрова Нинова, се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор коалиция „БСП за България“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение, считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“.

За Коалиция „БСП за България“:


Корнелия Петрова Нинова

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
към
Споразумение за съвместно управление на Република България
в периода 2021 г. – 2025 г.

С подписването на настоящия документ, политическа партия „Има такъв народ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 631-НС от 28.09.2021 г., представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор политическа партия „Има такъв народ“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение, считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“.

За политическа партия „Има такъв народ“:


Станислав Тодоров Трифонов

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
към
Споразумение за съвместно управление на Република България
в периода 2021 г. – 2025 г.

С подписването на настоящия документ, коалиция „Демократична България – Обединение“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение на ЦИК № 654-ПВР/НС от 29.09.2021 г., представлявана от Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, се присъединява изцяло към и става страна по Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. („Коалиционното споразумение“).

В качеството си на Коалиционен партньор коалиция „Демократична България – Обединение“ ще има всички права и задължения съгласно Коалиционното споразумение, считано от датата на връчване на проучвателния мандат по реда на чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България на кандидата за министър-председател, посочен от парламентарната група на коалиция „Продължаваме Промяната“.

За коалиция „Демократична България – Обединение“:


Христо Любомиров Иванов


Атанас Петров Атанасов

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички