Новини

Сериозни нарушения при проверка на „Балкански поток“

Сериозни нарушения са констатирани при проверката на „Балкански поток“, която министър-председателят Кирил Петков разпореди преди 2 месеца. Премиерът възложи задълбочени проверки на процедурите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница – „Балкански поток“. 

 

Проверени са обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ ЕАД за проектирането и изграждането на: 

 • газопровода „Балкански поток”,
 • компресорните станции „Расово“ и „Нова Провадия“ и 
 • изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

 

Резултатите от проверката сочат редица нарушения на екологичното и трудовото законодателство, възлагането и провеждането на обществени поръчки и финансирането на дейности. Веднага след като се запозна с констатираните нередности, премиерът Петков сезира МВР, ДАНС и МОСВ за последващи действия.

 

При извършените проверки са установени:

 1. Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на Пътна карта
  1. Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд;
  2. Не може да се определи характера на                   документа ”Пътната карта” – дали по своята същност той представлява международен договор или писмо за намерение;
  3. Представеното от „Национална сигурност“ копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание.
 2. Нарушения на екологичното законодателство:
  1. МОСВ не е взел предвид обстоятелства, свързани с:
   1. природозащитното състояние на местообитанията на защитените видове, 
   2. защитените зони от НАТУРА 2000,
   3. промяната в състоянието на околната среда, 
   4. промяната в земеползването, 
   5. устройството на територията или 
   6. оценката на въздействието върху околната среда на „Южен поток
  2.  МОСВ не е провел задължителните процедури по оценка въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности;
  3. Изменение на инвестиционния проект на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и                             р. Цибрица, част от защитените зони в НАТУРА 2000, е съгласувано от зам.-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие;
  4. Не е осъществяван контрол на място по изпълнение на издадените от министъра на околната среда и водите решения по ОВОС от страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда.
  5. Строителство на КС „Нова Провадия“ е стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС;
 3. Нарушения при финансирането на проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“:
   1. Договорите с кредитните институции за финансиране са сключени, без съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране;
   2. Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите и с кредитните институции обуславят необходимост от преценка дали сключването им нарушава сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД;
 4. Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта:
  1.  При сключване на договор № 4156 с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП;
  2. При сключване на договор № 4156 с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок;
  3. При сключването на договор № 4183 щ ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз” не са спазени изискванията чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок;
  4. При сключване на договор № 4138 с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” не са спазени изискванията  на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок;
  5. При сключване на договор № 4467 с Обединение ,,КС Нова Провадия” не са спазени изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и  3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
  6. При сключване на договор № 4467 с Обединение ,,КС Нова Провадия” не са спазени изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от  ЗОП – обявление за приключване на договор не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок;
  7. Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това;
  8. Въпреки предоставения от „Булгатрансгаз“ ЕАД допълнителен срок за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е констатирано, че изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.
 5. Нарушения при възлагане на обществени поръчки:
  1. В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП;
  2. Предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя и оттеглянето на жалбата е в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за външно влияние.
 6. Нарушения на трудовото законодателството:
  1.  В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда;
  2. В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил“ не е договорен допълнителен платен годишен отпуск.
  3. Работодателите не държат на разположение екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.
  4. Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.
  5. Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път данни за командированите работници на територията на Р България.

 Общите  предложения на двете междуведомствени работни групи са:

 1. С оглед на констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на „Балкански поток“;
 1. Обобщеният доклад, ведно с приложенията към него, да бъдат изпратени по компетентност в ДА „Национална сигурност“.
 1. Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички