Сериозни нарушения при проверка на „Балкански поток“

Сериозни нарушения са констатирани при проверката на „Балкански поток“, която министър-председателят Кирил Петков разпореди преди 2 месеца. Премиерът възложи задълбочени проверки на процедурите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница – „Балкански поток“. 

 

Проверени са обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ ЕАД за проектирането и изграждането на: 

 • газопровода „Балкански поток”,
 • компресорните станции „Расово“ и „Нова Провадия“ и 
 • изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

 

Резултатите от проверката сочат редица нарушения на екологичното и трудовото законодателство, възлагането и провеждането на обществени поръчки и финансирането на дейности. Веднага след като се запозна с констатираните нередности, премиерът Петков сезира МВР, ДАНС и МОСВ за последващи действия.

 

При извършените проверки са установени:

 1. Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на Пътна карта
  1. Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд;
  2. Не може да се определи характера на                   документа ”Пътната карта” – дали по своята същност той представлява международен договор или писмо за намерение;
  3. Представеното от „Национална сигурност“ копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание.
 2. Нарушения на екологичното законодателство:
  1. МОСВ не е взел предвид обстоятелства, свързани с:
   1. природозащитното състояние на местообитанията на защитените видове, 
   2. защитените зони от НАТУРА 2000,
   3. промяната в състоянието на околната среда, 
   4. промяната в земеползването, 
   5. устройството на територията или 
   6. оценката на въздействието върху околната среда на „Южен поток
  2.  МОСВ не е провел задължителните процедури по оценка въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности;
  3. Изменение на инвестиционния проект на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и                             р. Цибрица, част от защитените зони в НАТУРА 2000, е съгласувано от зам.-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие;
  4. Не е осъществяван контрол на място по изпълнение на издадените от министъра на околната среда и водите решения по ОВОС от страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда.
  5. Строителство на КС „Нова Провадия“ е стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС;
 3. Нарушения при финансирането на проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“:
   1. Договорите с кредитните институции за финансиране са сключени, без съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране;
   2. Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите и с кредитните институции обуславят необходимост от преценка дали сключването им нарушава сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД;
 4. Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта:
  1.  При сключване на договор № 4156 с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП;
  2. При сключване на договор № 4156 с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок;
  3. При сключването на договор № 4183 щ ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз” не са спазени изискванията чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок;
  4. При сключване на договор № 4138 с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” не са спазени изискванията  на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок;
  5. При сключване на договор № 4467 с Обединение ,,КС Нова Провадия” не са спазени изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и  3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
  6. При сключване на договор № 4467 с Обединение ,,КС Нова Провадия” не са спазени изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от  ЗОП – обявление за приключване на договор не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок;
  7. Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това;
  8. Въпреки предоставения от „Булгатрансгаз“ ЕАД допълнителен срок за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е констатирано, че изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.
 5. Нарушения при възлагане на обществени поръчки:
  1. В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП;
  2. Предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя и оттеглянето на жалбата е в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за външно влияние.
 6. Нарушения на трудовото законодателството:
  1.  В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда;
  2. В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил“ не е договорен допълнителен платен годишен отпуск.
  3. Работодателите не държат на разположение екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.
  4. Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.
  5. Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път данни за командированите работници на територията на Р България.

 Общите  предложения на двете междуведомствени работни групи са:

 1. С оглед на констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на „Балкански поток“;
 1. Обобщеният доклад, ведно с приложенията към него, да бъдат изпратени по компетентност в ДА „Национална сигурност“.
 1. Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.