Новини

Растящи доходи, реална подкрепа и намаляване на административната тежест за бизнеса, нови облекчения за млади родители, младите лекари с високи стартови заплати, институции с политически неутрални ръководители

Програмата на “Продължаваме Промяната – Демократична България” показва как България може да продължи по пътя, очертан от двете редовни правителства на коалицията. За нейното реализиране е нужно огромното мнозинство за нормална европейска България да излезе да гласува на 9 юни.
Основните акценти включват продължаване на политиката за растящи доходи, подкрепа и намаляване на административната тежест за бизнеса, по-добър достъп и повишаване на качеството на образованието, здравеопазване, което работи за хората, социална политика в подкрепа на младите родители и достоен живот на възрастните. ПП-ДБ поставя и конкретни мерки за продължаване на съдебната реформа, за да има България истинско правосъдие, справедливост и институции с политически неутрални и почтени ръководители, избрани прозрачно.

Европейска икономика за европейски доходи
Утвърждаване на европейския икономически модел, при който доходите растат, а неравенството намалява – вместо модела “постна пица с бухалки за бизнеса”. Това е обобщението на визията на ПП-ДБ за икономически растеж. Това означава разпределяне на данъците към по-голямата част от населението под формата на заплати, пенсии, средства за образование, здравеопазване и публична инфраструктура – прозрачно и предвидимо. От обединението поемат ангажимент да не се вдигат данъците и да се осигурят условия за нормален бизнес чрез ефективно правораздаване и независими регулатори, които защитават конкуренцията и потребителите. Подкрепата за българските предприятия ще стане чрез програма за финансиране на машини и оборудване в рамките на допустимите държавни помощи.
Други мерки в икономическата програма са: решаване на проблема с недостига на работна сила чрез развитие и популяризиране на професионалното образование и обучение, програми за квалификация, привличане на специалисти; решение за приемане на България в сухопътен Шенген и еврозоната и улесняване на търговията и туризма в рамките на ЕС още тази година; ускоряване на процеса по издаване на визи и за сезонна работа и подпомагане привличането на кадри от чужбина за туристическия сектор; ефективно и опростено административно обслужване за облекчаване на административната тежест за бизнеса.

Развити региони и условия за по-добър живот във всяко кътче на България
Ще бъде продължена политиката на ПП-ДБ за насърчаване на ефективното местно самоуправление и прозрачно разпределение на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти – така че средствата да достигат до най-много хора. Общините ще продължат сами да избират проектите, които държавата финансира, независимо от това кой кмет е на власт. Предвижда се и подкрепа за туризма като стратегически сектор за развитие на регионите. Заложено е и подобряване на свързаността и инфраструктурата чрез довършване на стратегическите пътни и железопътни проекти – без кражби с чували и чанти, с прозрачност и ефективност при всички обществени поръчки.

Качествено образование и развитие на българската наука
Мерките в програмата на ПП-ДБ включват стимулиране на качеството в училищното образование с допълнително финансиране за училищата, които отчитат най-добри резултати и осигуряват най-голям напредък на учениците в отделните етапи.
Предвижда се подобряване на достъпа до висше образование и популяризиране на професионалното образование, както и стимули за привличане на ученици и студенти в специалности, обучаващи дефицитни кадри. ПП-ДБ предлага и конкретни бонуси за университетите, които влязат в топ 500 и в топ 1000 на висшите училища в световните класации. Отчита се нуждата и от подпомагане на работата на българските училища в чужбина. Предвижда се промяна в методиката за оценяване на учебниците и подобряване на качеството им чрез премахване на излишния материал и развиване на разделите за упражнения и затвърждаване на наученото.

Съвременно и достъпно здравеопазване
Програмата на ПП-ДБ акцентира върху силната подкрепа за хората, страдащи от най-масовите заболявания в страната. Тя включва намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия, а изборът на екип да не е задължителен. Предвижда се осигуряване на възможност за безплатни лекарства за диабет, сърдечно съдови заболявания (вкл. комбинирани лекарства), неврологични и респираторни болести, както и неколкократно намаление на доплащанията за медицински изделия и консумативи чрез остойностяването и финансирането им през клиничните пътеки.
Качественото детско здравеопазване също е акцент – с важна роля на Националната детска болница. ПП-ДБ ще продължат да работят за увеличаване на минималните заплати на медицинските специалисти до най-малко 80% от средната, а стартовата заплата за млад лекар да е равна на средната за страната.
За разрешаване на проблема с недостига на медицински специалисти, обединението предлага създаване на условия за обучение на повече специалисти по здравни грижи и лекари чрез финансиране и откриване на повече места за обучението и специализацията от държавата. Програмата включва още намаляване на заболеваемостта чрез редовна и качествена профилактика за ранна диагностика и за лечение без престой в болница, както и осигуряване на адекватен брой болнични легла и медицински кадри там, където има нужда. Заложена е и реформа на НЗОК в частта преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми, въвеждане на механизми за прозрачност и за обществен контрол. Ще се работи и по реорганизация на здравната система в подкрепа на донорството и трансплантациите.

Социална политика за по-добър живот за всички
ПП-ДБ предлагат удвояване на размера на данъчните облекчения за работещи родители – до 1200 лева за всяко дете и значително повишаване на данъчните облекчения за кредити за първо жилище на млади семейства. Ще продължи справедливото увеличение на пенсиите – предлага се и модифицирано швейцарско правило, при което пенсиите ще се осъвременяват с по-голям темп от ръста на заплатите или инфлацията. Акцент е поставен и върху политиката за намаляване на неравенствата в диалог с бизнеса и синдикатите и постигане на минимална работна заплата, която достига 50% от средната брутна заплата в страната.
Максималният месечен размер на необлагаемите вноски, които могат да бъдат инвестирани в третия стълб от страна на работодател, ще се увеличи от 60 на 120 лева.
Специален фокус е изведен върху включването на неактивни и безработни лица и младежи под 30 г. чрез таргетирани програми за включване в заетост или обучение, финансиране на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок икономически потенциал, както и мерки за качествено подобряване на живота на хората с увреждания.

За истинско правосъдие, справедливост и честни конкурси
Акцент в програмата на ПП-ДБ е продължаване на съдебната реформа и попълването на институциите на съдебната власт с независими и компетентни професионалисти, както и приемане на новия Закон за съдебната власт с гаранции за независимост на съда и отчетност на прокуратурата. Планът на ПП-ДБ е приоритетно да се попълни съставът на Комисията за противодействие на корупцията с политически неутрални членове, избрани по правила, одобрени от Европейската комисия, както и да се въведе практика за максимална публичност и проверка на интегритета при избор на ръководствата на регулаторите.
Програмата предвижда още при издигането на номинации и провеждането на процедурите за избор на ръководство на институциите да се следват принципите на интегритет, професионални качества и доказана независимост от политически и корупционни влияния – с възможност за обществени номинации и достатъчно време за обществено обсъждане.

Сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса
ПП-ДБ планират да продължат политиката за осигуряване на независимостта, сигурността и предвидимостта на българската енергетика и подобряване на гъвкавостта на енергийната система. Решенията за тази стратегическа тема за България са свързани си осигуряване на различни и алтернативни доставчици на вносните енергийни ресурси, осигуряване на прозрачност в управлението на енергийния сектор и на публичните дружества с цел намаляване на злоупотребите, както и подобряване на възможностите за балансиране на енергийната система и допълнителни услуги за балансиране – чрез изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа „Доспат” „Батак“ като една конкретна мярка.
Предвижда се и осигуряване на финансова подкрепа за битовите потребители, с фокус върху най-нуждаещите се и енергийно бедни домакинства. Ще се доразвие и подходът за справяне с енергийната бедност чрез оценка на положението на настоящите засегнати домакинства и посочване на конкретна измерима цел за намаляване на енергийно бедните домакинства. ПП-ДБ ще продължат прозрачната си и целесъобразна грижа за хората във въглищните региони Стара Загора, Перник и Кюстендил с осигурените от последното редовно правителство средства от Фонда за справедлив преход на ЕК. Планирано е да се засили и регионалното сътрудничество със съседните държави-членки от Европейския съюз и Енергийната общност за регионално сътрудничество, както и да се създаде рамка за сътрудничество с други държави-членки до 2025 г.

Устойчиво земеделие за качествена българска храна
Политика за справедливо разпределение на субсидиите за сектора от националния бюджет и европроектите с увеличаване на субсидиите за малки и средни земеделски производители е предвидена в управленската програма на ПП-ДБ. Плановете им включват и подпомагане на българските земеделци да се кооперират, организиране на събирателни тържища и фермерски пазари, както и категорична заявка за прекратяване на злоупотребите и източването на евросредства за земеделие.
Споменава се и ефективното изпълнение на проекта за рехабилитация на каналите на Напоителни системи със средствата, които бяха осигурени от последното редовно правителство.

Здравословна околна среда и устойчиво развитие
Строг контрол върху нерегламентираното изхвърляне, депониране и внос на отпадъци и закриване на незаконните депа и възстановяване на средата предвиждат от ПП-ДБ. Обединението поставя акцент върху устойчивото управление на водите, включително чрез изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВИК инфраструктурата в страната с цел предотвратяване на загубата на вода, намаляване на цената й за потребителите, повишаване на качеството й и пречистване на отпадъчните води. Предвиден е и контрол върху престъпленията срещу околната среда и животните.
Политика за постигане на баланс и синергия между конкурентоспособността на българската икономика и климатичните цели; ефективно управление на отпадъците и пълно въвеждане на принципа “замърсителят плаща”; мерки за опазване на българската гора, както и за съхраняване на биологичното разнообразие, защитени зони и територии – също са разписани в програмата.

Укрепване на националната сигурност и защита на правата на гражданите
Важна тема в управленската програмата на ПП-ДБ е продължаване на работата по разграждане на скритата власт, чрез реформа в службите за сигурност, включително чрез промени в режима на назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАТО, ДАНС, СВР и на главния секретар на МВР.
ПП-ДБ предвижда преразглеждане и модернизиране на организационната структура на специалните служби, за да се подобри ефективността и координацията в работата им. Заложено е и подобряване на управлението и контрола: въвеждане на цивилен независим надзорен орган, който да следи за спазването на законосъобразността в дейността на службите и да предотвратява злоупотреби с власт. Ще се внедрят модерни програми за обучение и повишаване на квалификацията на служителите според съвременните предизвикателства за сигурността. А за да се гарантира личният и професионалния интегритет, ще се правят периодични проверки за надеждност и лоялност. В програмата се предвижда и внедряване на специализирани програми за борба с киберзаплахите, хибридните атаки и защита на критичната инфраструктура, както и ефективна борба с дезинформацията – новата глобална заплаха за националната сигурност и демокрацията. Ще се въведат и процедури за обжалване на актовете на специалните служби в съответствие с международните стандарти за защита на правата на човека.

Модернизирана отбрана за защита на националните интереси
Ускореното развитие на Въоръжените сили ще продължи да бъде във фокуса на ПП-ДБ, за да бъдат те готови да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната. Планира се широко въвличане на българския военно-промишлен комплекс, научните организации и университетите в български отбранителни проекти, както и развитие на кадрите в Българската армия и грижа за техните семейства като основен приоритет.
Бюджетът за отбрана да е минимум 2% от БВП – за изграждане на боеспособна и модерна армия, която реално да може да отбранява територията на страната от потенциални външни агресори, а инвестиционната програма за модернизиране на армията до 2030 г., приета от последното редовно правителство, да бъде ефективно изпълнена. Ще се работи и за утвърждаване на България като сигурен и предвидим член на НАТО, с ясно изразени евроатлантически позиции, отчитащи националните приоритети и съюзническите цели, както и за надграждане на способностите за противодействие на хибридни заплахи срещу националната сигурност, включително киберсигурност и дезинформация.

Ефективно и прозрачно управление
Програмата на ПП-ДБ разписва мерки за осигуряване на по-бързи и по-лесни услуги за гражданите – на едно гише и с приоритет върху най-важните задачи – поне 70% намаляване на административната тежест. Това ще стане с дигитализиране на услугите за гражданите и бизнеса, премахване на изискването за печати и документи на хартия, дигитализация на всички оставащи хартиени регистри чрез централизирана система.
Предвижда се опростяване на лицензионния, разрешителен и регистрационен режими за бизнеса и по-широко въвеждане на уведомителен режим, реално електронно управление, което да гарантира удобство за гражданите, сигурност на данните и оптимизация на процесите, както и стартиране на проект за пилотно дистанционно гласуване.

Достъпна култура на високо ниво
Устойчиво и значително увеличаване на бюджета за култура се предвижда в програмата на ПП-ДБ – за изпълнение на програми и дейности, които привличат зрители и посетители в културните институти. Акцент е поставен и върху осигуряването на равен достъп до култура на всички българи чрез подкрепа за създаването на качествени културни продукти и събития в цялата страна.
Заложена е и дългосрочна стратегия за развиване на културните връзки и на културния живот на българските общности зад граница за разпространение и популяризиране на българската култура в чужбина.
Обширно са разписани още редица мерки за подобряване на достъпа и повишаване на качеството на културата, като: реализиране на образователни и културни политики за деца, с оглед развитие на творчески потенциал и потребност от култура; създаване на национална програма за обновяване и модернизиране на сградния фонд на културните институти и връщане на ролята им като центрове за култура и изкуство за всички българи; възвръщане на ролята на читалищата като уникални средища за културни и образователни мероприятия; създаване на единна дигитална платформа към Министерството на културата за координиране на процесите в българската култура, включително създаването на информационна банка за събития, произведения и личности.
Освен конкретните мерки, акцент е поставен и върху въвеждане на ефективно и прозрачно управление на публично финансираните културни институти, гарантиране на прозрачност и отчетност при избора на директори на държавни културни институти.

Спорт и младите – държавни политики с висок приоритет
ПП-ДБ ще продължи работата на последния редовен кабинет по изграждане на нова и ремонт на съществуваща инфраструктура за масов спорт – със свободен достъп на ученици и граждани с удължаване на програмата и увеличаване на фонда за съфинансиране на проекти, свързани с изграждане и ремонт на спортни обекти. Увеличаване на средствата се предвижда и за подкрепа на детско-юношески школи чрез обективна оценка на ефективността им. Акцент е поставен и на работата по превенция на зависимостите и на употребата на тютюневи изделия, алкохол, наркотични и психоактивни вещества сред младите хора, както и намаляване на случаите на агресия чрез национални информационни кампании.
Програмата включва разработване и приемане на изцяло нова Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България с хоризонт 2035 г. Ефективно изпълнение на Стратегията за олимпийска подготовка, приета по време на последното редовно правителство, както и реформа на националните програми за младежта, така че да се подсигури прозрачно и целево финансиране, обвързано с постигнатите резултати от младежките организации, както и повече подкрепа за неформални групи.

Развитие на връзките с българските общности в чужбина
ПП-ДБ имат визия и за запазване и разпространение на българския език и култура сред българските общности в чужбина, както и план за улеснена реинтеграция в България на завършилите в чужбина български студенти чрез облекчени процедури, вкл. при легализиране на дипломите им. Подкрепа се предвижда за историческите български общности в Украйна, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Албания за поддържане на езиковата, културната и националната им идентичност. Тя ще се осъществява и чрез осигуряване на необходимото финансиране за културните институти зад граница.
Предвижда се привличане на българи с научна кариера в чужбина към изследователски програми на висши училища и центрове за иновации в България, удължаване на валидността на международните паспорти от 5 на 10 години, предоставяне на по-широки възможности за продължаване на образованието в България на представителите на българските исторически общности.

Външна политика, която извежда България от периферията в центъра на европейската интеграция и процесите по вземане на решения
Управленската програма на ПП-ДБ акцентира върху отстояване на националния интерес в отношенията с други държави и международни организации, ускорено присъединяване на България към сухопътен Шенген, за да пътуваме без проверки по границите, а бизнесът да спести разходи, както и осигуряване на професионална и политически неутрална дипломатическа служба, с достойно заплащане, която да защитава правата на българските граждани по света и да работи за авторитета на България в чужбина.
Мерки се предвиждат за утвърждаване на България като надежден търговски партньор и търсена инвестиционна дестинация, като активно участие на България в дискусиите в ЕС, свързани с изграждане на европейска стратегическа автономност, противодействие на намесата в обществените и политическите процеси в страната от неприятелски държави чрез повишаване на капацитета на службите за сигурност и засилване на парламентарния контрол върху тях и задълбочаване на връзката между българските общности по света и родината.

От ПП-ДБ са категорични, че програмата може да се реализира само ако бъдат гарантирани справедливи, прозрачни и стабилни държавни финанси. Предвижда се целенасочена политика се предвижда за запазване на дефицит до 3% и на настоящите данъчни ставки, включително плоския данък, както и за присъединяване към еврозоната в кратки срокове, чрез активни и последователни действия. Акцент е поставен и върху въвеждане на механизми за увеличаване нивото на собствените приходи на общините и за повишаване на финансова независимост на населените места.
Коалицията ще продължи последователните действия за подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез подход, който осигурява широко покритие и равнопоставеност на всички стопански субекти и не затруднява работата на бизнеса. Предвидено е намаляване на административната тежест и опростяване на процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия; надграждане на онлайн системата за обществено проследяване на състоянието на държавните финанси и изпълнението на държавния бюджет; ефективно използване на националните и европейски инвестиции; засилен контрол върху обществените поръчки и държавните разходи.

Нидерландският премиер Марк Рюте изрази специална подкрепа към визията на ПП-ДБ за развитието на България.

“Правителствата на Петков и Денков повишиха икономическия просперитет на България. Освен това укрепиха позицията на България в Европа. Те представиха България като надежден партньор в ЕС и предпоставиха страната към по-нататъшната европейска интеграция. Сега българските граждани имат достъп до Шенгенското пространствo, а напредъкът към еврозоната е в ход.
Нашият общ приоритет днес е да гарантираме сигурността на Европа чрез тяхната непоколебима подкрепа за Украйна. И двете правителства на Петков и Денков имат неоценим принос за сигурността в Европа и България. Европа се нуждае от смело и умно ръководство в България и аз пожелавам на моите приятели Петков и Денков късмет на предстоящите избори”, каза той във видеообръщение към българските граждани.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички