Как работи #Промяната?

Първи стъпки в борбата с корупцията – спиране на кранчетата

„Продължаваме Промяната“ започна своята кампания със заявка за нулева корупция. Многократно в разговор с хората и пред журналисти Кирил Петков заяви, че ”нито един лев няма да бъде похарчен по непрозрачен начин“.
Защо обаче да повярваме, че този път обещанията не са само думи и защо именно „Продължаваме Промяната” е политическият субект, който може да изведе България от омагьосания кръг на корупцията.

Обикновено, когато на политическата сцена се появява нова партия, гласоподавателят не я познава и ако му допадат принципите ѝ, трябва да ѝ гласува доверие в аванс. Случаят с „Продължаваме Промяната” е различен, защото българският избирател има преимуществото да направи своя избор на базата на реални резултати, постигнати от нейните лидери. За първи път българските граждани имат възможността да избират сред кандидати, които са доказали способността си да постигат високи резултати в кратки срокове.

Първите стъпки в борбата с корупцията са факт

При запознаване с работата на Кирил Петков и Асен Василев като служебни министри, няколко неща правят силно впечатление: бърз анализ, откриване на проблема, прилагане на решение, изготвяне на стратегия от превантивни мерки. Именно тази формула за успешно водене на политика може да се проследи в примерите от изминалите месеци и би следвало да се наложи като стандарт занапред.

Как държавната хазна започна да се пълни

„Спряхме да проверяваме фризьорските салони, започнахме да проверяваме големите компании и изведнъж хазната започна да се пълни.” – Асен Василев

Според анализ на бюджета от Министерство на финансите в края на април месец 2021 г. събираемостта на данъчните постъпления е недостатъчна. Установява се, че занижен контрол и неправомерни действия са основните причини от една страна за отписване на задълженията по давност и от друга страна за натрупване на големи задължения. Така например при общо дължима сума от близо 10 млрд. лева, над 2 млрд. лева се дължат само от първите 100 големи фирми.

Благодарение на смяната на ръководството на НАП, фокусът се поставя върху събиране на дългове от големи данъкоплатци, като се очаква преизпълнение спрямо плана за годината в размер на близо 800 млн. лева. Агенция „Митници“ също подобрява работата си благодарение на възстановения контрол и извършването на проверки на рискови фирми. Прекратява се и допускането на внос със занижени митнически стойности.

Важно е да се отбележи, че именно по-добрата събираемост открива възможността за предвиждане на значителни допълнителни разходи при изготвяне на актуализацията на държавния бюджет. Кирил Петков и Асен Василев многократно акцентират върху необходимостта от актуализация на бюджета и внасят законопроект в Народното събрание. В резултат на приетите изменения в Закона за държавния бюджет, увеличените разходи са в размер на 2 млрд. лева. Същите се разпределят приоритетно за: подкрепа на бизнеса в условията на епидемична обстановка, здравеопазване, социално подпомагане и други. Преизчислението на пенсиите, добавките за пенсионерите с размер на пенсията под линията на бедност, както и допълнителните средства, предвидени за нова вълна от COVID-19 стават възможни вследствие на повишената събираемост и навременна актуализация на бюджета.

Проблемът с обществените поръчки – нарушени принципи, ощетени бизнеси и кражби за милиарди

За Обществена поръчка се говори тогава, когато държавата възлага извършването на услуга на една или няколко фирми. По закон, основни принципи при възлагането са: равнопоставеност, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Анализ извършен от НАП показва, че през 2020 г. близо 16 млрд. лева са платени на частни фирми, като 3.4 млрд. са изплатени само на 7 фирми. Огромно източване на държавни средства се установява и при цялостен анализ на министерство на финансите, при разглеждане на така наречените „инхаус“ поръчки, тоест с директен избор на изпълнител без конкурентен принцип и прозрачност. По този метод са възложени дейности за над 8 млрд лева. Трябва да се отбележи, че „инхаус“ поръчките би трябвало да се прилагат по изключение, когато възложителят може да разчита на собствените си възможности, вместо да търси външна фирма – изпълнител. Не такъв е случаят на Агенция „Пътна инфраструктура“, когато възлага на държавна фирма „Автомагистрали“ ЕАД дейности за над 3 млрд. лева, без фирма „Автомагистрали“ ЕАД да притежава необходимия капацитет, за да ги изпълни. На същия принцип са изразходвани и близо 600 млн. лева за ремонт на язовири, като цялата сума е разплатена авансово от „ДКК” ЕАД към „Монтажи” ЕАД и подизпълнители. Директен договор за 200 млн. лева е сключен за изграждането на Правителствен комплекс в „София Тех Парк”, без да е спазен Закона за обществените поръчки и процедурата по избиране на изпълнител.

С оглед преустановяването на подобни практики, едва месец и половина след встъпването на Асен Василев в длъжност, от АОП се въвежда ново указание за възлагане на „инхаус“ поръчки. В него се изисква изпълнителят да докаже, че има капацитет да извърши възложената дейност и няма право да я превъзлага на подизпълнители. С оглед по-голяма прозрачност, възложителите се задължават да публикуват този тип поръчки в регистъра на АОП. По този начин възложителят не може да заобиколи ЗОП.

Голямата тема ББР или как се спират кранчета за милиони

„Можеш да спреш парите на такива хора. Трябва воля и желание.“ – Кирил Петков

Българската банка за развитие е кредитна институция, собственост на държавата, създадена през 1999 г. с цел насърчаване на малкия и среден бизнеса.

Встъпвайки в длъжност като служебен министър на икономиката, Кирил Петков и екипът му заварват пълна непрозрачност в управлението на ББР и водят борба в продължение на два месеца, за да получат информация от банката за отпуснатите кредити. Това става възможно едва след като се подменят членовете на Надзорния и Управителния съвет. При разглеждане на данните се установява, че над 2 млрд. от отпуснатите кредити са съсредоточени в 20 компании, което представлява 90% от кредитния портфейл. Същите са оценени като прекалено рискови и се очаква да донесат загуба. В отговор на въпроса на Кирил Петков, защо са отпускани такива големи заеми, бившето ръководство заявява: „банката да е на печалба”. След последващи проверки обаче се установява, че за 2020 г. загубата на ББР е над 200 млн. лева. Отпускането на големи кредити на големи компании е в разрез с целите, заради които е била създадена банката, а именно подкрепа и развитие на малкия и средния бизнес. Раздаването на много пари на малък брой фирми е не просто нецелесъобразно, а представлява явна злоупотреба на гърба на българския данъкоплатец.

След извършените проверки и промените в ръководните органи тези практики са преустановени. Взети са мерки както за намаляване на разходите на банката, така и за подобряване на дейността и прозрачността ѝ като цяло. Започната е подготовка за цялостно преструктуриране с цел подкрепа и подпомагане на малкия и средния бизнес. Ограничен е размерът на новите експозиции, а над 800 млн. лева, предвидени за отпускане на големи фирми, са спрени. Новите кредити имат средна стойност 400 000 лева, което ги прави достъпни за голям брой малки и средни предприятия. Предприети са и действия с цел подобряване управлението на банката. Значително са намалени заплатите на новия ръководен състав, като са назначени професионални и независими членове на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет.

Казусът: Държавна консолидационна компания (ДКК) или каква е целта, когато липсва смисъл

Държавна консолидационна компания (ДКК) е холдинг, съставен от 10 дружества с разнородни сфери на дейност, с принципал Министъра на икономиката. Логиката и нуждата от подобен „чадъров холдинг“ е неясна и създава условия за опасна непрозрачност. По проекта за ремонт на язовирни стени и съоръжения, например, ясно прозира схемата, прилагана при „инхаус“ поръчките, като „ДКК” ЕАД възлага изпълнението на „Монтажи” ЕАД при 100 % авансово плащане, „Монтажи” ЕАД възлага поръчката на няколко фирми – подизпълнители, при 50% авансово плащане. Идеята държавата да поеме отговорността за ремонтните дейности на критичните язовири, тъй като общините не могат да ги финансират, не само се губи, но се превръща в своеобразна кражба. От проведения анализ на Кирил Петков и екипа му става ясно, че резултатите от ремонтните дейности са крайно незадоволителни, въпреки че са изразходвани близо 600 млн. лева. Едва 10 от общо 416 язовира, нуждаещи се от ремонт, са напълно завършени, а половината от язовирите дори не са възложени. Завършените язовири стоят празни, защото не са въведени в експлоатация, а цените за бетон и извозване на строителни материали са в пъти над пазарните. Най-притеснителен остава фактът, че ремонтните дейности не са обхванали нито един от 33 язовири в критично състояние. Кирил Петков заявява пред медиите, че при него продължават да идват кметове, които се молят да бъдат предприети действия по ремонта на конкретен язовир, защото същият е опасен.

На база установените данни, министерство на икономиката назначава експертна работна група, която да приоритизира по критичност язовирите с най-голям потенциален риск. С цел по-голяма прозрачност, са предприети действия фирмата „Монтажи” ЕАД да бъде прехвърлена под директното ръководство на Министерство на икономиката, за да може завинаги да се преустанови непрозрачното възлагане и всяка поръчка да минава през ЗОП. След извършените проверки и установени нарушения, цялата информация е подадена на прокуратурата, сезирани са редица компетентни органи.

Изграждането на Правителствен комплекс в „София Тех Парк”

„ДКК“ ЕАД и „Монтажи“ ЕАД се оказват „главни действащи лица” и в проекта за изграждане на Правителствен комплекс в „София Тех Парк”. Ясна причина и нужда от изграждането на такъв комплекс не могат да бъдат намерени. Отговор на въпроса, защо трябва да бъдат разходвани близо 190 млн лева по време на пандемия за държавна административна сграда на територията на „София Тех Парк”, предназначен да помещава високо-технологични компании, никой не може да даде. Решението обаче е било взето, а договорът сключен. И както може да се предположи, при сключването на договора не е спазен Закона за обществени поръчки, нито е извървяна процедура за избор на изпълнител. Отново е налице схемата, в която „ДКК” ЕАД възлага дейността на „Монтажи” ЕАД при 100% авансово плащане, а „Монтажи” ЕАД възлагат поръчката на подизпълнители при 50 % авансово плащане.

Благодарение на Кирил Петков и екипа му, липсата на смислена причина и необходимост от изграждане на Правителствен комплекс стават ясни и за обществеността. Изграждането е спряно, тъй като няма прозрачност при сключване на договора и изпълнението му не е целесъобразно и е икономически необосновано.

Защо не можем да останем безразлични!

Ако трябва да съберем сумите непрозрачно похарчените пари, то сборът, който ще получим, би надхвърлил 8 милиарда лева на година.

Какво означава тази цифра за хората? Вероятно за обикновения човек това е просто число с много нули. Вероятно обикновеният човек просто си казва „Поредната кражба”, излиза от вкъщи и се възмущава много повече, ако съседът не му е върнал дадените на заем 200 лева.

Сумата от 8 милиарда лева е колосална. Това са реални пари пропилени. Това са пари, постъпили в държавата от нас, българите – от всеки работещ, данъкоплатец и предприемач. Тези пари не се изразходват просто така, те не се губят и не се изпарявят във въздуха, те изтичат по схеми и влизат в няколко джоба по кранчета и тръбички, създадени точно с тази цел.

Вместо това, тези пари биха могли да послужат за построяването на 2 магистрали „Хемус“ по 400 км всяка година или 60 детски болници всяка година, или изграждането на 800 детски градини всяка година, или 40 тунела под Шипка всяка година, или 18 моста на Дунав всяка година, или основен ремонт на 8 000 училища всяка година.

Защото както казва Асен Василев: „България не е бедна държава, тя е една безобразно крадена държава” и защото Тя заслужава повече, защото Българите заслужаваме повече.

В името на нашите родители, които искаме да дочакат старини, в името на нашите деца, които не искаме задължително да изпращаме на Терминал 2, в името на нас самите, които не искаме да живеем компромисно.

За това се борим! Затова започнахме промяната и затова трябва да я продължим – ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ВАС!

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички