Новини

Държавата саботира “България Хели Мед Сървиз”

Това са личните думи на директора на “България Хели Мед Сървиз“ ЕАД Георги Гвоздейков. Дружеството бе създадено с цел лицензиране и изграждане на медицинска помощ по въздух у нас. Гвоздейков и екипът му са на крачка от финализирането на успешна обществена поръчка за закупуване на първи хеликоптер и лиценз за оператор. Но това може и да не се случи. Вижте защо:

“Защо държавата иска да унищожи всичко, което свършихме до момента по този проект? Защо…..?
Моля обществото и медиите да потърсят отговорите за това, меко казано, странно действие на държавата. Действие, с което ще се окаже, че жалбата на никому неизвестната фирма за аудиовизуална техника, която се опита да спре обществената поръчка за хеликоптер под наем, е само малка част от цялата схема в операцията „Държавата саботира Държавата“.

След като КЗК отхвърли абсурдната жалба, сме близо до това да определим изпълнител за доставката на хеликоптер за спешна медицинска помощ и да подпишем договор. Но днес вече се случва нещо ново, което връща в изходна позиция целия процес на тази така необходима въздушна линейка! Прилагам експертно поднесена фактология, за да разберете хаотичните действия на държавата, които на практика обособяват два паралелни свята.

Екипът на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е съставен от изключителни професионалисти в областта на HEMS, като някои от тях са с богат опит, натрупан и в Европа, а това е известно вече повече от шест месеца на обществото. Въпреки че ние сме институцията, обезпечена с професионалисти, която законово е натоварена да създаде и извършва дейността по спешна медицинска помощ с хеликоптер съгласно Регламент ЕС 965/2012, до ден днешен сме в тотална изолация. Най-интересното е, че всички наши действия по реализиране на основната цел се препятстват и саботират съвсем умишлено от ресорните държавни ведомства.

Грозно е нали? А уж всички държавници са загрижени за обществото, което им плаща данъците! Да, ама не. Всичко се оказва, че е интереси, болни амбиции и его!

Отново от медиите тази сутрин разбирам за ново развитие на ситуацията, което е поредното доказателство, че отговорното дружество е тотално игнорирано. От изявление на министъра на здравеопазването разбирам за организиране на поредната безсмислена работна група от седем ведомства, създадена да открие „топлата вода“, която нашият екип отдавна е открил – но не е поканен да участва в работната група.

От други участници в работната група научавам, че целта е да се закрие дружеството „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, за да може средствата за финансирането на хеликоптерите да са пряко управлявани от министерства. Със закриването на дружеството, ще се спре и работата по осигуряването на първия хеликоптер под наем.

Уважаеми ръководители на държавата,

Уважаемо общество,

Уважаеми медии,

Повтарям го още веднъж:
Вие разбирате ли, че има подадени ДВЕ оферти по процедурата за обществена поръчка за доставка на ЕДИН ХЕЛИКОПТЕР под наем и имаме всичко необходимо да бъде въведен по най-бързия начин в експлоатация? И това ще се случи съвсем скоро, за да започнем да работим по изграждането на проекта!

Имам усещането, че се намираме на две различни планети и се говорят куп глупости пред обществото!
Щеше да е смешно, ако не беше тъжно!

Живеем в сценария със закриването на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД – поредният театър пред обществото, с внушения, че ние не ставаме. Идеална схема!

До този момент не съм влизал в детайли за всички пречки, с които трябваше да се справяме по пътя към успешното финализиране на обществената поръчка. Важното беше да свършим работата. Но се налага да обясня защо е толкова трудно да я свършим:

Няма каквито и да са реални мотиви относно прекратяването на специално учреденото с Разпореждане на Министерския съвет дружество „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД:

За обосноваване на това си предложение, Министерство на транспорта и съобщенията изтъква, че за изминалите месеци от създаването на търговското дружество „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, на което е възложено извършването на услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, не дават оптимистична перспектива за реализацията на този изключително важен за държавата и обществото проект.

За да опровергая твърдението, представям хронологията на събитията:

1. Стартира се провеждането на обществена поръчка с цел осигуряване на хеликоптер с необходимото медицинско оборудване за нуждите на спешната медицинска помощ с хеликоптер (HEMS), което е и условие за издаване на свидетелство за авиационен оператор на дружеството;

2. Сформиран бе екип от висококвалифицарани пилоти и наземен персонал, който да обезпечи осъществянането на такива полети. Искам да акцентирам накратко върху действията на администрацията на Министерство на транспорта и съобщенията, които явно бяха насочени към препятстване на успешното стартиране на проекта:

3. Веднага, след учредяване на дружеството, с писмо от 25.08.2022 г. поискахме определянето на експерти от Министерството, от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и от  ДП „РВД“,  за участие в работна група за изготвяне на документация за обществена поръчка за осигуряването на „Сух лизинг“ на хеликоптер, осигурен с необходимото медицинско оборудване за нуждите на спешна медицинска помощ.

В отговор на поканата до институциите получихме писма за участие само от ГД „ГВА“ и ДП „РВД“, не и от Министерството на транспорта и съобщенията.

4. Септември месец 2022 г. Министерството отказа съгласуването на документацията за обществената поръчка в предвидените съкратени срокове, твърдейки, че не са налице мотиви, обосноваващи спешното й възлагане, въпреки, че е наясно, че за да бъдат изпълнени изискванията на регламенти ЕС 965/2012 и ЕС 1321/2014 относно лицензиране и получаване на сертификат за авиационен оператор (САО) от компетентния орган ГД „ГВА“, операторът трябва да притежава летателно въздухоплавателно средство (хеликоптер), преди да стартира процеса по сертифициране.

5. Началото на месец октомври 2022 г. от Министерство на транспорта и съобщенията ни бе изпратено за подпис Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка между министерството и дружеството, което предвиждаше основните действия по поръчката и изборът на изпълнител да бъдат извършени от министъра, а не от изпълнителния директор на дружеството – в нарушение на Закона за обществените поръчки. Със същото писмо, без каквото и да било законово основание, министерството ни уведоми, че нямаме право да откриваме посочената по-горе обществена поръчка, преди подписването на изпратеното споразумение.

*На практика сключване на подобно споразумение е „изземване“ на функциите на  изпълнителния директор, като възложител по смисъла на ЗОП и е в противоречие  с чл. 18 от Закона за публичните предприятия. Нито в изброените в Устава хипотези, нито в тези на Търговския закон и/или в Закона за публичните предприятия, е предвидена възможност министерството, което е едноличен собственик на капитала на дружеството, да извършва действия от кръга на оперативната самостоятелност на нашето дружество. Без всякакви мотиви и предпоставки, нормативни и професионални, и като не стана ясно заради кого, какво и защо налага при наличие на вече подготвена документация изцяло в съответствие със законовите изисквания, правно и експертно издържана, Министерство на транспорта и съобщенията да изземе работата по придобиването на хеликоптер.

Същевременно министърът е уведомяван постоянно за действията ни с цел незабавно стартиране на услугата по осигуряването на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ. Именно защото сме наясно със сериозността на възложената на Дружеството задача и нейния публичен характер, не можем да си позволим каквото и да било забавяне, до каквото щеше да доведе прекратяването на обществената поръчка по указанията на министъра и до каквото забавяне ще доведат действията на този министър по прекратяване на дружеството.

На 07.12.2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията за пореден път направи опит да прекрати обществената поръчка и да бламира проекта, като нареди, цитирам: „забранявам сключването на договори, стартирането и провеждането на каквито и да е процедури от ръководството на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, които да обезпечават или служат за изпълнение на услугата от общ икономически интерес, с изключение на такива, за които след поискване от Ваша страна е налице получено разрешение от Министерството на транспорта и съобщенията.

Чрез подобно противозаконно вмешателство се саботира ръководството на дружеството и се препятства дейността му.


Към настоящия момент е отхвърлена жалбата на УИЛИНК от КЗК, която умишлено забави процеса. В рамките на сроковете, определени в ЗОП, ще бъде избран изпълнител и ще бъде подписан договор за доставката на така необходимия хеликоптер за обществото ни. Веднага след това, ще бъдат внесени пред компетентния орган ГД „ГВА“ всички документи, които вече са изготвени от екипа на дружеството, необходими за издаването на сертификат за авиационен оператор, така че услугата по осигуряването на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ да стартира незабавно.

Това не би било възможно, ако тази дейност бъде вменена за изпълнение на Държавния авиационен оператор, по начина, предвиден в проектите на обявените в Портала за обществени консултации документи. Държавният авиационен оператор (ДАО) НЕ РАЗПОЛАГА със свидетелство за авиационен оператор (САО), поради следните причини:

> Не отговаря на изискванията на чл. 64 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), а именно: ДАО е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията, а не юридическото лице, регистрирано по търговския закон на Р. България.

> Съгласно изискванията за издаване на Свидетелство за авиационен оператор (САО), произтичащи от Регламент ЕС 965/2012 и вменени за изпълнение в Глава трета, Раздел I, от Наредба 37, същото се издава на авиационен оператор (АО), който е част от търговския въздушен транспорт (ТВТ).

> Също така, съгласно чл. 64, а.1 от ЗГВ, авиационен оператор е лице, регистрирано по Търговския закон.

Видно от регистъра на ГД ГВА е, че ДАО не фигурира в списъка на АО лицензирани със САО:
– ДАО притежава единствено декларация BG.DEG.NCC/SPO-1/40-01-354/26.04.2021 за извършване на нетърговски полети, съгласно Приложение VI от Регламент ЕС 965/20112 (Part NCC);
– ДАО притежава единствено национален сертификат за извършване на специализирани операции BG.SPO.N-28 с разрешена дейност:
-> Операции с хеликоптер за наблюдателни дейности /Helicopter survey operations;
-> Операции за калибриране на средства за навигация /Calibration flights;
-> Въздушни превози – полети със специално предназначение /Air transport operations- flights with a special designation

ДАО е създаден със Закота за гражданското въздухоплаване и дейността и функциите му са изчерпателно определени в чл. 64б от ЗГВ. Като юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, на ДАО е възложено изпълнението на полетите със специално предназначение така, както последните са определени в посочения член от закона, но той не би могъл да извършва въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, защото:

a) Съгласно Приложение III и Приложение V, Подчаст Й на Регламент ЕС 965/2012 авиационният оператор, извършващ дейности по спешна медицинска помощ с хеликоптер, следва да бъде част от търговския въздушен транспорт на България, а Държавния авиационен оператор не е част от него;

б) Съгласно чл. 64 от Закона за гражданското въздухоплаване, авиационен оператор може да бъде само лице – търговец, регистриран съгласно търговския закон на Република България, а Държавният авиационен оператор не е търговско дружество;

в) с изменение на Устройствения правилник на ДАО не могат да му бъдат вменени други дейности, не изброени в закона и различни от полетите със специално предназначение.

При наличие на изрично изброените в ЗАКОНА дейности, които може да извършва въпросният второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, как предложените изменения с ПОДЗАКОНОВ АКТ, ще допълнят обхвата на дейност на ДАО? Как с изменение на Устройствения правилник на ДАО се предвижда възлагане на въздушния транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, при положение, че законът изрично и изчерпателно посочва, какво извършва ДАО и този закон не предвижда възможност да му бъдат възлагани и други полети? И това не е пропуск на закона, а е така, защото ДАО не е част от търговския въздушен транспорт и не може да притежава свидетелство за авиационен оператор. Т.е. прави се опит с подзаконов нормативен акт да се вмени на подчинената Ви администрация извършването на полети, които по закон тази администрация не може да извършва.

Държавата използва целия инструментариум и механизми, за да ни отстрани от проекта, дори и с цената на решения на ръба на закона. Кой има интерес да затрие “България Хели Мед Сървиз”, защо се упражняваше този административен натиск върху нас,  защо когато работим съгласно законите на България и прозрачно пред обществото ставаме неудобни и на кого?

Откога откровеността, компетентността и професионалната почтеност станаха порок!?

Могат да се зададат още много въпроси, отговорът е един – държавата иска пълен контрол за “нейните хора”, на старите кадровици, по старите схеми, за да може да държи и тоягата и моркова.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички