Политика за защита на личните данни

Промяна

Ние от Коалиция „Продължаваме Промяната“ се грижим за сигурността на Вашите лични данни съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Ценим високо доверието и помощта Ви за продължаване на промяната.

Настоящата политика за поверителност се отнася за информация, която се събира чрез нашата интернет страница www.promeni.bg.  

Уведомяваме Ви, че данните, които споделяте с нас, ще се използват единствено за целите, посочени в настоящата политика.   

 

Данни за контакт с администратор на лични данни

Членовете на коалиция „Продължаваме Промяната“ действат като съвместни администратори („Администраторите“) на лични данни и отговарят солидарно за тяхната защита и поверителност по силата на GDPR. 

Към настоящия момент в състава на коалиция „Продължаваме Промяната“ влизат следните политически партии: (i) политическа партия „Волт“, регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 36/2018 г., Булстат 177298838, (ii) политическа партия „Средна европейска класа“, регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 9446/2007 г., Булстат 175335476,  и (iii) политическа партия „Политическо движение Социалдемократи“, регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 8812/2000, с код по БУЛСТАТ 130340052. За актуалния списък на членовете на коалицията, моля следете редовно информацията на нашата интернет страница и сайта на Централната избирателна комисия.

За да се свържете с който и да е от Администраторите във връзка с обработването на Ваши данни съгласно настоящата Политика, моля използвайте следния адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет.2, офис 2. 

 

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

Обработваме само онези лични данни, които са необходими за посочените в настоящата Политика цели, а именно:

 • Осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни. Политика за Бисквитки.

С цел информационна сигурност и осигуряване на нормалното използване на нашата интернет страница и на основание легитимен интерес, използваме функционални бисквитки. Ако ни предоставите своето съгласие, ще обработим и данни, събрани от аналитични и други бисквитки – съгласно посоченото в нашата Политика за бисквитки, с която Ви молим да се запознаете преди да започнете да използвате интернет страницата ни. 

При всяко посещение на интернет страницата, автоматично се регистрира IP адреса, който използвате за достъп, както и друга информация за като посетени подстраници, дата и час на посещението, версия на браузъра Ви и на операционната система на устройството, чрез което посещавате нашата страница.

 

 • Регистрирането Ви като доброволец в подкрепа на Коалиция „Продължаваме Промяната“

Обработваме само онези лични данни, които са необходими за регистрирането Ви като доброволец и които ще ни помогнат да определим как най-пълноценно да се включите в продължаването на промяната заедно с нас. 

С попълване на регистрационната форма за доброволци и поставяне на отметка в полето за даване на съгласие, Вие предоставяте своето съгласие да обработим следните категории лични данни:

 • идентификационни данни – Вашите две имена;
 • данни за готовност да се включите като доброволец – държава и град по местоживеене, предпочитания за начин, по който да се включите в Промяната,  професия и образование, разполагаемо време и мотивация за участие; 
 • данни за контакт – имейл и телефон за връзка с Вас; фейсбук профил;
 • други данни, които решите да ни споделите доброволно; 

 

Лични данни в по-голям обем събираме само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това. 

 • Отчитане на дарения съгласно глава 11 от Изборния кодекс:

Съгласно изискванията на изборното законодателство анонимни дарения не се приемат, поради което по закон сме длъжни да съберем следните лични данни: 

 • при дарения по банков път: Вашите три имена, ЕГН, номер на банкова сметка; 
 • при дарения на стойност над 650 лв. – данни съгласно образец на декларация на Сметната палата, както следва: три имена, ЕГН,  данни за документ за самоличност, постоянен адрес; 
 • цел, вид и размер на дарението;
 • имейл адрес за контакт с Вас, в случай че е необходимо да се свържем с Вас във връзка с попълването на изискуемите по закон декларации; 

 Моля да имате предвид, че имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения подлежат на публикуване в единен публичен регистър, поддържан от Сметката палата на основание чл. 171 ИК. 

 • Осъществяване на комуникация с Вас

Когато ни пишете през интернет страницата ни, по имейл, чат платформа или по друг начин, ще обработим Вашите данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.

Ако сте се съгласили да получавате актуални новини и информация във връзка с дейността на Коалиция „Продължаваме Промяната“, ще използваме посочените от Вас данни за контакт, за да Ви изпращаме нашия бюлетин или други полезни материали. 

 • Регистрация на кандидати за изборни длъжности, на застъпници и представители; 

Във връзка с участието на Коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборни кампании на местно или национално ниво, ще обработим личните данни на нашите кандидати за изборни длъжности, застъпници и представители в изборния ден, които се изискват съгласно изборното законодателство и включват: три имена, ЕГН, постоянен адрес, данни от документ за самоличност (например когато Ви издаваме пълномощно като наш упълномощен представител), саморъчен подпис, данни дали отговаряте на съответните законови изисквания. Въз основа на Вашето предварително съгласие ще обработим също така и данни от Вашата автобиография, данни за професионални умения, опит, интереси и всякаква друга информация, която ни споделите доброволно.

 

Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и други.

 

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраним Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за изпълнението им срок. 

Данни на дарители се съхраняват за сроковете съгласно Изборния кодекс, Закон за политическите партии и до 5 години от изготвянето на съответните счетоводни документи по Закон за счетоводството. 

Дани във връзка с осъществена кореспонденция и запитвания ще запазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване, и за до 6 месеца след това, след което ще изтрием Вашата информация.

Лични данни на доброволци ще запазим за срок не по-дълъг от 1 година от последния контакт, осъществен с Вас, или до оттегляне на съгласието за обработване – което обстоятелство настъпи по-рано.

При възникване на необходимост – например правен спор и легитимен интерес за Коалиция „Продължаваме Промяната“ да защити правата си, е възможно да обработваме лични данни за по-дълъг срок.  Във всеки случай личните Ви данни ще бъдат унищожени след отпадане на необходимостта от тяхното обработване.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Данните на лицата, подкрепили ни за явяване на изборите, на застъпници и кандидати за изборни длъжности, ще предадем на електронен и хартиен носител в Централната и/или съответните районни избирателни комисии, както изисква изборното законодателство, които от своя страна могат да ги споделят с други държавни и общински органи (напр. НАП, Сметна палата, ГРАО, ЦИК, общинска администрация).

Данните на дарители сме длъжни да предоставим на Сметката палата, на регистрирани одитори, счетоводители и на контролни органи.  

Данни на доброволци ще обработваме само с цел организиране на доброволческата дейност. 

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. 

Посочените по-горе данни се предоставят единствено и по необходимост на доверени партньори (например: технически доставчици на услуги, Google Inc., услуги за ИТ поддръжка), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. 

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.  

Какви са Вашите права? 

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп). 

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като се свържете с нас на посочените данни за контакт. 

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: [email protected] и/или друг надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни. 

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе данни за контакт. 

Промени в настоящата Политика 

Когато правим несъществени промени в Политиката ни за защита на личните данни, ще публикуваме актуализираната версия на нашата интернет страница с посочване на датата, от която започва да се прилага занапред. Считано от тази дата обработването на Вашите лични данни, ще се извършва съгласно правилата в тази версия.

Когато извършваме съществени промени в правилата и начините за обработване на Вашите лични данни, ще Ви уведомим предварително като Ви изпратим актуализираната версия на Политиката за защита на личните данни, доколкото разполагаме с Вашите данни за контакт и имаме право да ги използваме за тази цел. Също така ще публикуваме нарочно уведомление на нашата интернет страница. 

 

Благодарим Ви, че подкрепяте Промяната!