Новини

Коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България” искат фитосанитарния и ветеринарния контрол на ГКПП да се върне в държавата

Депутатите на ПП-ДБ, внесоха в Земеделска комисия на НС предложение за Изменения на Закона за управление на Агрохранителната верига, чрез които да се постигне пълен фитосанитарен и ветеринарно санитарен и здравен контрол на Гранично контролно пропускателните пунктове (ГКПП).

Мерките предвиждат пълен държавен контрол върху вноса на храни, животни и други стоки. В това число документални и физически проверки, лабораторни изпитвания, помощни товаро-разтоварни и др. дейности.

Промените в закона предвиждат лицата, които ще извършват съответните дейности на граничните пунктове, назначавани от БАБХ, да минават проверка за надеждност пред органите на ДАНС.

Целта на законодателните промени е гарантиране на обективен, стриктен и прозрачен държавен контрол на вноса и износа на храни през българската граница и покриване на високите критерии на Шенгенското пространство.

Ето и конкретните промени:

§1 Чл. 51 се изменя както следва:

1. Създава се нова ал. 2 със следния текст:

(2) Документалните и физическите проверки, проверка за идентичност и лабораторните изпитвания на проби на категории животни и стоки по чл. 47, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 за целите на официалния контрол, извършван на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове, се осъществяват единствено от представителите на компетентния орган (ветеринарносанитарни, фитосанитарни или здравни инспектори) и в лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните. Тези дейности не могат да бъдат превъзлагани.

2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:

(3) Помощните товаро-разтоварни и други действия, необходими за осъществяване функциите на компетентните органи се осъществяват само от служители или лица в трудови правоотношения с компетентния орган. Тези дейности не могат да бъдат превъзлагани.

3. Създава се нова алинея 4 със следния текст:

(4) Преди назначаване на лицата по ал 3. спрямо тях се извършва проверка за надеждност и съответствие с мерките за защита на националната сигурност от служители на Държавна агенция национална сигурност по ред определен с писмена заповед на Председателя на ДАНС. Проверките включват и използване на техническо средство – полиграф и се извършват от служители на Държавна агенция национална сигурност по ред определена писмена заповед на Председателя на ДАНС

4. Създава се нова алинея 5

(5) Наблюдение върху действията и работата на лицата по ал. 2 и ал 3 се извършва чрез система за видеонаблюдение, която е интегрирана със системите на Държавна агенция национална сигурност и главна дирекция борба с организираната престъпност към МВР

5. Досегашната ал. 2 става ал. 6

6. Досегашната ал. 3 става ал. 7

7. Досегашната ал. 4 става ал. 8

8. Досегашната ал. 5 става ал. 9

9. Досегашната ал. 6 става ал. 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2 Законът влиза в сила от датата на неговото обнародване в Държавен вестник.

§3 Всички лица извършващи дейности по §1, т. 2 продължават дейността си до издаване на заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, въз основа на решение на МС, с което се приема доклада на агенцията, относно готовността й за изпълнение на дейностите по §1, т.2., в срок не по-късно от една година от влизане в сила на този закон.

§4. В 6 месечен срок от влизането на закона в сила БАБХ изгражда интегрирана система за видеонаблюдение в съответствие с чл 51, ал 5.

Настоящият сайт използва "бисквитки

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси.

Privacy Settings saved!
Политика за лични данни

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг.

Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците, създаване на профил и др. Тъй като сайтът ни не може да работи правилно без тези бисквитки, те не могат да бъдат изключени. Ваше право е да не ползвате сайта, ако не сте съгласни с тези бисквитки.

  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_logged_in_*

Разрешаване на строго необходимите бисквитки
Разрешаване на всички